Neşekeşlik näme? Näme üçin asylgy dur?

Noor Health Life

Urduurduň şygryýeti serhoşlyk, serhoşlyk, gulçulyk, serhoşlyk we serhoşlyk bilen baglanyşykly metaforalardan, tymsallardan we tymsallardan doly. Emma sorag, serhoşlyk näme we näme üçin?

Alkogol we beýleki neşe serişdeleri adamyň horlanmagyna we ýeliň öwüsýän ýaly bolmagyna sebäp bolýar. Aýagyny bir ýere goýýar, aýagy bolsa başga ýere düşýär. Spirtli içgileri we beýleki dermanlary aşa köp ulanmak huşsuz bolmagyňyza ýa-da gusmagyňyzy döredip biler. Serhoşlygyň ýa-da endik derejesi dürli bolup biler, ýöne bu prosesiň esasy sebäpleri näme?

Germaniýanyň raýatlary indi prezerwatiwlere we alkogola ünsi jemleýärler

“Air India” pilotynyň alkogol synagy oňyn, ygtyýarnamasy togtadyldy

Alkogol ýa-da neşe serişdeleri aslynda adamyň keýpine, pikirleniş prosesine we beýleki funksiýalaryna täsir edýär we ylmy sebäp, olaryň ulanylmagy adamyň merkezi nerw ulgamyny nyşana alýar. Bular beýniňiz bilen bedeniňiziň arasyndaky ritmiň saklanýan sapaklarydyr. Bu sapak birneme gowşasa, tutuş beden eliňden çykýar.

“Noor Health Life” -yň habaryna görä, alkogol ilkinji iýmitden 30 sekundyň içinde beýniňize ýetdi. Esasy maksady beýniniň öýjükleriniň arasyndaky signallaryň hereketi bilen baglanyşykly beýnide bu himiki maddanyň bölünip çykmagyny haýallatmakdyr. Şonuň üçin alkogol içgileri hereketleriňizi haýalladýar we adaty ýaly pikir edip bilmeýärsiňiz. Esasy zat, bu kyn pursatdan soň ýadyňyza düşmeýär.

Alkogol ilkinji alkogoldan 30 sekundyň içinde beýnine ýetýär

Alkogol yzygiderli we uzak wagtlap ulanylsa, beýniniň öýjükleri ululygyny azaldyp, görnüşini üýtgedip başlaýar. Plyönekeý söz bilen aýdylanda, alkogolyň uzak wagtlap ulanylmagy beýniňizi gysýar.

Funksiýalar mukdaryna baglydyr

Alkogolyň mukdary ulgamyň nä derejede täsir edýändigini kesgitleýär. .Agny, mukdar az bolsa, onda rahatlyk, rahatlyk we arzanlyk lageri bar we mukdar has köp ulanylsa, dil çişip başlaýar, ýöremekde kynçylyk ýüze çykýar we hatda gusmak hem bolup biler. Has köp mukdarda ulanylsa, dem gysmagyna, koma we hatda ölüme sebäp bolup biler.

Ylmy taýdan alkogolizm iki ýa-da üç içgiden soň başlaýar.

Kanun boýunça alkogolyň konsentrasiýasy ganda alkogolyň konsentrasiýasy bilen ölçelýär. Gandaky dereje litr üçin bäş nokatdan dört-on ýedi nokat dört mmol bolsa, beýle adam ‘serhoş’ hasaplanýar.

Adamyň ortaça bagry sagatda bir içgini dolandyryp bilýär, ýöne ýaşyna, fiziki ýagdaýyna we beýleki faktorlara-da baglydyr. Alkogolyň gysga möhletli täsirleri konsentrasiýany ýitirmegi, utgaşmagy bozmagy, düşünjäni ýitirmegi, görüş ukybyny we gusmagy öz içine alýar. Alcoholöne alkogol içgileriniň uzak wagtlap dowam edýän kemçilikleri, ýüregiň tizliginiň üýtgemegine, şol sanda ýadyň bozulmagyna, okuwda kemçiliklere, bagyr keseline, bokurdak, agyz, bagyr keseli, gipertoniýa, ýürek kesellerine we insulta sebäp bolup biler.

Nemes halky üçin italýan tagamlary

Asyrlar boýy salkyn we süýji tagam

Alkogolyň bedene täsiri

Alkogolyň yzygiderli we aşa köp sarp edilmegi bagyr üçin iň zyýanlydyr. Alkogolyň yzygiderli we aşa köp sarp edilmegi bagryň çişmegine sebäp bolýar we hemişelik ýara yzlaryna sebäp bolýar. Şeýle hem alkogolly gepatit, fibroz we sirroz ýaly agyr kesellere sebäp bolup biler.

Alkogol iýmit siňdiriş ulgamy üçin hem örän howply, sebäbi ony ulanmak aşgazanda ýaranyň döremegine sebäp bolup biljek kislotanyň mukdaryny köpeldýär. Spirtli içgiler bedeniň ýokumly maddalary siňdirmek ukybyna hem täsir edip biler. Şol bir wagtyň özünde, alkogol aşgazan asty mäziniň çişmegine sebäp bolup biljek howply maddalaryň döremegine sebäp bolýar. Alkogol bedeniň ganyndaky şeker dolandyryş ulgamyna hem täsir edip biler.

Bedende B1 witamininiň ýetmezçiligi alkogol içgileri bilen baglanyşykly däl. Bu uky görnüşleriniň üýtgemegine, bulaşyklyga, okuw ukybynyň ýitmegine we ýadyň pesligine sebäp bolup biler. Ylmy gözlegler, alkogolyň aşa köp sarp edilmeginiň beýnimizdäki täze öýjükleriň ösüşini haýalladyp biljekdigini görkezýär.

Näme üçin ýaşlar alkogola endik edýärler?

Spirtli içgiler dürli streslerden gutulmagyň usuly bolany üçin, ýetginjekler alkogola ýa-da beýleki neşe serişdelerine endik edip bilerler. Gahar, ejizlik we şok ýaşyň neşekeş bolmagyna sebäp bolup biler. Edil şonuň ýaly, baýramçylyk, bile oturmak, güýmenmek we ş.m. ýaly ýagdaýlar neşe serişdelerine boýun bolmak bilen baglanyşyklydyr. Şeýle-de bolsa, olar bilen baglanyşykly howplar we esasanam psihologiki meseleler gaty çynlakaý.

Alkogol, beýleki neşe serişdeleri ýaly endik edip biler, şonuň üçin ýaşlardaky bu tejribe güýmenjesi olary endik edip biler. Mahabaty bes etdim, şonuň üçin çyrany öçürdim. Saglyk durmuşy garyplara kömek edýär we şu güne çenli hiç kim ýok berjek kömegiňize goşant goşmalydygyňyzy aýtdy. Garyplara kömek etmek her bir adamyň borjy. Taňrydan gorkuň. Kömek we “Noor Health Life” arkaly garyp maşgala we garyp hassalara kömek edip bilersiňiz we alada ediň diýesim gelýär. töweregiňizdäki ýaşlar, sebäbi häzirki ýaşlar dürli neşe serişdelerine endik edýärler. Öýüňizde ýa-da töwerekde şeýle neşe serişdeleri bar bolsa, “Noor Health Life” bilen habarlaşanyňyzdan soň, “Noor Health Life” onuň durmuşynyň sebäbi bolup biler. Has giňişleýin maglumat üçin “Noor Health Life” e-poçta we WhatsApp belgisi bilen habarlaşyň: + 923343207020 we noormedlife@gmail.com e-poçta iberiň.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s