Gyşyň howasy we seresaplyklary.

Noor Health Life

   Gyş gyşyna hoş geldiňiz, Gudratygüýçli bu dünýäde ýaşaýşyň ösmegi we gülläp ösmegi üçin reňkli pasyllary döretdi, iýmit siňdiriş we saglyk we abadançylyk üçin iň oňat möwsüm, Gyş –
  “Noor Health Life” garyplara kömek etmelidigiňizi gaýta-gaýta aýdýar, bir garyp adama kömek edeniňizde, Allah size kömekçi bolsun we gyşda çagalaryňyza aýratyn ideg etsin.  Koprak oka.
   Gyş dekabr aýynda başlaýar we fewral aýyna çenli dowam edýär.  Bu aýlar adatça gaty sowuk bolýar.  Sowuklygyň öňüni almak üçin seresaplylyk bildirilse, sowuklyk bereketdir we biperwaýlyk edilse, gyş alada döredýär. Immun ulgamy täsir edýär. Gyşyň biperwaýlygynyň ilkinji sowgady dümew ýa-da epidemiýa dümewi bolup durýar. Güýçli, bedeniň içerki işleriniň abatlanylmagyny we abatlanylmagyny dowam etdirişi ýaly, bedenimiziň immunitet ulgamy hem güýçlenýär. Bu möwsümde keselleriň öňüni almak üçin aşakdaky çäreleri görmek has gowy bolmaly.

   Vanna:

   Suwa düşmek tomusda köp gezek edilýär, ýöne gyşda käbir adamlar suwa düşmekden gaty seresap bolýarlar. Saglyk howa şertlerine çydap bilmeýän adamlar birnäçe hepde ýa-da birnäçe aýlap ýuwunmaýarlar. Güýçli sowukdan we öýken keselinden gorkýarlar, gündizine suwa düşmek hem bolýar. saglyga zyýanly. Günde bir gezek ýyly suw bilen suwa düşmek maslahat berilýär.  Inguwunmak gan aýlanyşyny çaltlaşdyrýar we bedeni begendirýär.

   Egin-eşik:

   Gyşyň başlanmagy bilen ýyly eşikleri ulanmak ýuwaş-ýuwaşdan başlaýar. Bu möwsümde sowuk we güýçli şemal öwüsýär, şonuň üçin her kim saglygyna we ýagdaýyna görä ýyly eşikleri ulanmalydyr. Tygşytlamak üçin aýratyn üns beriň. Fajr namazyndan soň ýeňil maşk ediň ýumşak eşiklerde adaty.

   Iýmit:

   Gyşyň sowuk howasy deriniň döremegine sebäp bolmaýan gözenekleri ýapýar, şonuň üçin bedeniň gyzgynlygyny saklamak üçin has ýokumly iýmit ulanylýar. Gyzgyn zatlar az ulanylmaly.  Badam, pisse, nohut, nohut, hoz, kawaý ýaly guradylan miweler bedeniň ýylylygyny üpjün edýär. Bu möwsümde işdä köpelýär, şonuň üçin agyr zatlar çalt siňdirilýär. Bu möwsüm gowy iýmit we bagtly eşikler üçin örän amatly. Şonuň üçin gowy iýmitleniň mümkin boldugyça

   Çäreler:

   Irden we agşam sowukda gereksiz çykmaň.  Gijeler sowuk we uzyn, şonuň üçin açyk ýa-da doly ýapyk otagda ýatmaň, ýöne penjireler we asmanlar elmydama açyk bolmalydyr. Aýaklaryň fiziki ýagdaýy adam bedenine ep-esli derejede täsir edýändigi üçin elmydama aýagyňyzy ýyly saklaň. has täsir edýär, beýleki agzalar eşiklere, joraplara we aýakgaplara örtülendir, ýöne açyk bolmak ýüzi has täsir edýär.  Faceüzüň derisi gurak we döwülýär, şonuň üçin ýüzüňizdäki yzlary döredýän bolsa, ýüzüňizi ýyly suw bilen ýuwuň we ýüzüňizi ýuwuň. Sabyny az ulanyň. Gliserini we gül suwuny gijelerine ulanmak peýdalydyr. Bedatmazdan ozal , limon bilen gliserini gül suwuna garmaly we eliňize, aýagyňyza we ýüzüňize sürtüň. Irden ýüzüňizi ýuwuň. Faceüzüňiz ýalpyldawuk bolar.  Bu amal günde 3-den 4 gezek edilip bilner, ýöne deriniň tebigy ýagyny peseldýänligi üçin sabyny ulanmagy azaldyň.

   Polat ýetmezçiligi:

   Gyş aýlarynda elleriň we aýaklaryň barmaklary we aýaklary köplenç buz ýaly sowuk bolýar. Ysmaz bolanda kadaly işlemeýär. Munuň umumy sebäbi aslynda ganda demir ýetmezçiligi bolup durýar. Ol ýeterlik kislorody siňdirmeýär. bedende ýylylyk öndürmeýär. Tebigy polat almak üçin, 100 gram täze gök önümleri inçejik edip kesmeli. Gowrulan gazanda az ýag bilen bişirmeli. Greenaşyl çilimi inçejik edip kesmeli, çörek bilen gabyň. Bu bişirilen gök önümler çalt düzülýär. bedende demir ýetmezçiligi. Şonuň ýaly-da, guradylan erikleri yzygiderli iýmek hem gandaky demir derejesini ýokarlandyrýar.

   Towuk çorbasy:

   Gadymy döwürlerden bäri towuk çorbasy sowukda we dümewde peýdaly hasaplanýar, burnuň we bokurdagyň çişmeginde peýdalydyr. Bedeniň ak gan öýjükleri esgerler ýaly hereket edýär. Bu çorbanyň bu ak gan öýjüklerine kömek edýän aýratynlygy bar Gözlegler hem muny görkezdi.

   Seresaplyk bejergiden gowudyr:

   Sowuklama we dümewiň döremegine sebäp bolýan wiruslaryň 1200 görnüşi bar, ýokaşan adamyň üsgürmegi ýa-da asmagy arkaly ýaýraýar, şonuň üçin elleriňizi ýuwuň.  Adaty sowuk keseli bolan adamdan azyndan bäş metr uzaklykda boluň ýa-da dünýäde iň ýaýran Amerikan raýaty ýokaşyp bilersiňiz.

   Keseller:

   Sowuklama we üsgülewük adaty gyş keseli bolup, olaryň öňüni almak üçin seresap bolmaly. Köp adamlar sowuklamanyň we dümewiň bejergisiniň gündelik iýmitde gizlenýändigine ynanýarlar. Miwe, gök önümler, sarymsak, sirke, zerdeçal we burç we ş.m. Bu iýmitler bedeniň immunitetini güýçlendirýär. Duzly suw bilen gargamak bokurdagyň agyrmagy üçin peýdalydyr. Bal gadymy döwürlerden bäri ulanylýar. Üsgülewükde peýdalydyr.

   C witamini:

   Güneş sowuklama we dümew üçin iň oňat bejergidir. Zerdeçik, ähli möwsümlerde bedeniň immunitetini güýçlendirýän ýeke-täk ösümlikdir, ýöne ony hemişe ulanmak peýdasyz. Näsag bolsaňyz, dynç alyň. Kofein köp ulanmaň.

   Çaýda biraz zynjyr we darçyn goşýarsyňyz. Irden we agşam ulanyň. Gyşda üsgülewük has uzak dowam edýär. Munuň üçin bir çaý çemçesi balda bir çümmük ezilen gara burç goşup, bir käse gaýnag suw goşuň. , dadyp görmek üçin duz we ilki bal garyndysyny iýiň, soňra çaý ýaly duz bilen garylan suw içiň, diňe 3 ýa-da 4 gezek ulananyňyzdan soň özüňizi gowy duýarsyňyz.

   Deňagramly iýmitleniň we sagdyn boluň:

   Durmuşyňyzy nädip ýaşaýarsyňyz we haýsy iýmitleri iýseňiz, immunitetiňize täsir edýär we bu zatlary güýçli we gowşak edýän zatlar. C witamini gyş üçin möhüm rol oýnaýar.  Pakistanda tebigat hoşniýetlidir. Gyşyň başynda bize kanoe, miwe, greýpfrut we limon ýaly bol miweleri berýär. Birnäçe ýönekeý ädim ätmek bilen goranyş ulgamymyzy hem kämilleşdirip bileris, ýagny haýsydyr bir keselden ejir çekýän bolsaňyz. şonda özüňizi kesel ýa-da ejiz duýmarsyňyz we bu güýçli goranyş ulgamyňyz sebäpli bolar. Gyşy ýeňip geçmek we gyşy gyzgyn garşylamak üçin deňagramlylyk we ortaça ulanyň – has köp sorag we jogap WhatsApp we Noor Health Life bilen e-poçta alyp bilersiňiz Bu.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s