El bilen çaklap boljak 10 kesel.

Noor Health Life

       Köp keselleriň alamatlaryny el bilen bahalandyryp bolýar.

       Barmagyň uzynlygyndan tutuş güýjüne çenli ellerimiz dürli lukmançylyk howplaryny çaklaýar.

       Emma elimizdäki käbir umumy zatlaryň saglyga zyýanyny nä derejede görkezýändigini bilýärsiňizmi?

       Lukmançylyk ylmyna görä elimizde ýüze çykýan käbir alamatlar.

       Barmagyň uzynlygy: Bogun agyrysynyň töwekgelçiligi

       Aýalyň üçünji barmagy, erkeklerde köp duş gelýän görkeziji barmakdan uzyn bolsa, dyz agyrysyndan iki esse köp.  Artrit we revmatizm lukmançylyk journalurnalynda çap edilen gözlegiň netijesine görä, estrogen gormonynyň pes derejesi bolup biler.

       El çarpmak: Parkinson keseliniň alamatlary

       El çarpmak käwagt kofeiniň aşa köp ulanylmagynyň ýa-da käbir dermanlaryň zyýanly täsirleriniň netijesi bolup biler.  Oneöne bir elinde bolsa, derrew lukmana ýüz tutmak has gowudyr.  Bir el titremesi Parkinson keseliniň ilkinji alamaty bolup biler.

       Dyrnagyň reňki: böwrek keseli

       Bir gözleg, böwrek keseli bilen kesellän 100 näsaga seredip, 36% -iniň iki reňkli dyrnaklarynyň bardygyny anyklady (dyrnaklaryň aşaky bölegi ak we ýokarky goňur).  Dyrnaklaryň bu ýagdaýynyň bolup biläýjek sebäpleri, böwrek keseliniň bir bölegi bolan käbir gormonlaryň köpelmegi we agyr ganazlyk bolup biler.  Dyrnaklaryňyzda iki reňk görseňiz ýa-da gara reňkde bolsa, derrew lukmana ýüz tutuň, sebäbi gara reňkler hem deriniň düwnük keseliniň alamaty bolup biler.

       Tutuş güýji: Heartürek saglygy

       Gowşak tutmak ýürek agyrysynyň ýa-da insultyň başlangyjy bolup biler we ondan gaça durmak üçin pes mümkinçilik bolup biler.  17 ýurduň ýaşaýjylarynyň arasynda geçirilen gözleg, tutuş güýjüň gan basyşyna garanyňda wagtyndan öň ölümi has gowy çaklap biljekdigini ýüze çykardy.  Gözlegçileriň pikiriçe, tutuş myşsa güýjüne we sagdynlygyna baha bermek we ýürek keselleriniň öňüni almak üçin fiziki işjeňligi teklip etmek üçin tutuş güýji ulanylyp bilner.

       Barmak yzlary: bloodokary gan basyşy

      “Noor Health Life” gözleginde, tegelek barmak yzlary bilen bir ýa-da birnäçe barmagy bolan adamlaryň ýokary gan basyşyna töwekgelçilik edip biljekdigi anyklandy.  Barmaklar näçe tegelek bolsa, gan basyşy şonça ýokarydyr.

       Ellerde derlemek: Artykmaç derlemek

       Ellerde aşa köp derlemek tiroid keseline, şeýle hem ter bezleriniň has işjeňleşmegine sebäp bolup biler.  Köp adam bu meseläni bedeniň bir ýa-da iki böleginde goltuk, palma ýa-da aýak ýaly başdan geçirýär.  Lukmanlar ony barlap, bejergini belläp bilerler.

       Sary eller: ganazlyk.

       Ganazlygyň ýa-da ganazlygyň dürli görnüşleri bar, agyr ýa-da dowamly ganazlyk we ş.m. Şeýle-de bolsa, ganazlygyň haýsy görnüşine garamazdan, ejir çeken adamyň bedenindäki sagdyn gan öýjükleriniň mukdary kislorod bilen üpjün edilmeýär.  Şonuň üçin bu keseliň iň köp ýaýran alamaty deride pese gaçmagyň, esasanam elleriň we dyrnaklaryň derisiniň sary bolmagydyr.

      Öýkeniň keselleri

       Klub dyrnagy ýa-da barmak dyrnaklaryň düýbüniň ýumşamagyny aňladýar, dyrnaklaryň töweregindäki deri ýalpyldawuk bolýar, şonuň ýaly dyrnaklar adatdakysyndan has köp öwrülýär, barmaklaryň uçlary öňküsinden ulalýar, bu adatça öýkeniň alamatydyr. Barmaklar ýa-da dyrnaklar kislorod ýetmezçiliginden ejir çekýändigi sebäpli keseli görkezýär.  .Eri gelende aýtsak, bu alamat gan damarlarynyň, bagyr keselleriniň alamaty bolup biler.

      Bu dyrnagyň gurluşy düwnük keseliniň alamaty dälmi?

      Bagyr keselleri

       Deride gyzyl tegmiller köp keselleriň alamaty bolup biler, ýöne adatça bagyr keseliniň iň köp ýaýran alamatydyr.  Elleriň bu ýagdaýy bolan käbir adamlar ellerinde aşa ýylylygy başdan geçirýärler, bu bolsa bagryň zeperlenmegini görkezip biler. Barmaklaryň bogunlarynda agyry – Sebäpleri we bejergisi

      Hünärmenler häzirki wagtda köp keselleriň “ownuk” dygyny bellediler.  Garrylar, ýaşlar üçin diňe negatiw ýol, barha köp täsir edýär.  Şonuň üçin köp sanly aýal bogun kesellerinden ejir çekýär we lukmanlaryň köpüsi barmaklaryň bogunlarynda agyrydan zeýrenýärler.  Geliň, sebäbi barmaklar barmaklaryň barmak bogunlaryna zeper ýetirip biler we şeýle bejergini talap edip biler.

      Näme üçin barmak bogunlary agyrýar?

      Barmaklaryň bogunlarynda agyry trawmatiki faktorlar sebäpli döräp biler: çekmek ýa-da gysmak, öwezini dolmak, döwmek we ş.m.  Şeýle ýagdaýlarda, adatça, munuň sebäbi aýdyňdyr.  Wagtlaýyn agyry käwagt manysyz ýa-da uzak wagtlap fiziki güýçlenmek, elleriň oňaýsyz ýagdaýda bolmagy bilen baglanyşyklydyr.  Bedeniň beýleki bogunlary ýaly köplenç barmaklaryň bogunlarynda agyry kalsiý ýetmezçiligi, gormonyň aşa gowşaşmagy, tutgaý wagtynda aýallarda nerwiň çişmegi sebäpli döräp biler.

      Emma barmaklaryň bogunlaryndaky agyry hiç hili anyk sebäpsiz uzak wagtlap aladalanýan bolsa, bu agyr keseller bilen baglanyşykly bolup biler.  Esasy zatlara serediň:

      Osteoartrit bedende metabolik bozulmalar, eller, genetiki faktorlara iş ýükleri sebäpli döräp bilýän keseldir.  Bu ýagdaýda zäherli däl bogunlaryň deformasiýasy bar, onda barmaklarda belli bir akyl düwünleri emele gelýär.

      Romatoid artrit, bedeniň dürli bogunlaryna täsir edýän we köplenç barmaklardan we aýaklardan başlanýan degeneratiw otoimmun keselidir.  Bu ýagdaýda, çişme zeperleri, dermatit we bogunlaryň üstündäki açgözlük bilen kem-kemden galyňlaşýan, deformasiýa bolýar.  Bu ýagdaýda gije we irden agyry köplenç agyrýar.

      GATE, metabolik näsazlyklar sebäpli döreýän kislotaly duzlaryň kristallary bogunlaryň içinde ýygnanýan keseldir.  El we aýak bogunlaryna täsir edip biler.  Gut agyry gaty güýçli bolanda, ýanýar, bogunlaryň üstünde deriniň çişmegi, hereketiň çalt çäklendirilmegi.

      Barmagyň bogunlary, radiasiýa bogunlary metatarsal süňküne şikes ýeten ýagdaýynda reanimasiýa bolup biler.  Bu matematika, başam barmagyň fiziki artykmaçlygy bilen baglanyşykly we osteoartritiň ýygy-ýygydan ýüze çykýan ýagdaýydyr.

      Mineral ligninit (“barmagy sokmak”), elastik barmagyň galyňlygynyň giňelmegine jogapkär bolan tendonlaryň çişmegi bilen baglanyşykly keseldir.  Munuň sebäbi, barmak bogunlaryny gysmaly we ýitip barýarka bir gezek basmaly.

      Agrar nexus köplenç derilerinde garyplaryň derisine öwrülenleri döredýän bogunlara ýolbaşçylyk edýär.  Kesel islendik barmaklara täsir edip, ähli bogunlarda agyry, agyry, çişme we dykylmalara sebäp bolup biler.

      Bursit, boşluklarynda suwuklygyň ýygnanmagy bilen barmaklaryň bogunlarynyň çişmegi.  Barmaklardaky ýaralar, infeksiýanyň aralaşmagy matematika sebäp bolup biler.  Bu ýagdaýda täsir eden bogunda, açgözlükde agyryly çişiň döremegi häsiýetlidir.

      Bogun agyrysyny bejermek

      Adalatsyz, agyryly bogunlary ýok etmek üçin nämäniň gerekdigini aýtmak mümkin däl.  Bejergi, esasan, bir eliň barmaklaryndaky bogunlaryň şikeslenmegine, şikesiň ýa-da keseliň netijesine baglydyr.  Şonuň üçin degişli bejergini bellemek üçin lukman bilen maslahatlaşmaly we gözden geçirmeli.

      Köplenç bu alamat bilen steroid däl çişmä garşy dermanlar, kondroprotektorlar, antibiotikler, boýag türgenleşikleri, gormonlar bellenilýär.  Massaage, fizioterapiýa amallary, barmak maşklary hem geçirilmeli.  Iň bolmanda hassalar hirurgiki gatyşmagy talap edýärler.  Özbaşdak bejermek maslahat berilmeýär, sebäbi barmaklaryň bogunlarynyň agyrylara täsir edýändigi mälimdir.  Has köp sorag we jogap almak üçin “Noor Health Life” bilen e-poçta we WhatsApp e-poçta iberip bilersiňiz.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s