Boýnuň agyrmagy sizi biynjalyk edýärmi?  Geliň, çözgüt tapalyň!

Noor Health Life

     Boýnlarymyz we arkalarymyz bize oňurga ýaly görünýän kiçijik möhürlerden durýar.  Boýnuň agyrysynyň köp sebäpleri bolup biler we gaty ýygy duş gelýän mesele.  Özümiz hakda surat çekmek meselesinde köpümiziň pikirimizçe.  Ynha, munuň käbir sebäpleri bar: “Noor Health Life” hemişe siziň hyzmatyňyzda, “Noor Health Life” -y goldaň we “Noor Health Life” -a garyplara kömek ediň.
    Has giňişleýin okalyň.
     * Stress we alada

     غلط Uklaýan boýnuň nädogry ýagdaýy

     Ure Duruş nädogry

     * Fatadawlyk ýa-da myşsalaryň dartylmagy

     * Meningit

     * Bu keselde beýniniň we serebellumyň töweregindäki membranada çişme bolýar we agyr kelle agyry, gyzzyrma we boýnuň agyrlygy ýaly alamatlar bar.

     * Heartürek agyry

     دورہ Heartürek agyry bu agyry bilen hem bolup biler, ýöne derlemek, gusmak, ýürek bulanmak, dem almakda kynçylyk we eňegiň agyry ýaly beýleki alamatlar bilen bilelikde bolup biler.

     Boýnuň agyrmagynyň umumy sebäplerinden käbirleri:

     Döwük

     Çiş

     Okanç

     Inflamokançlyk – mysal üçin spondilitiň içine girmek

     Alamatlar:

     Boýn meselesiniň umumy alamatlary:

     * Agyry we dartgynlylyk: Kelläniň bu görnüşi kelläni uzak wagtlap bir ýagdaýda saklamak bilen hasam agyrlaşýar.

     * Boýnuň çişmegi ýa-da iňňäniň içinden ýapyşmagy: Bu, eliňe çenli duýulýan nerwiň basyşy bilen baglanyşyklydyr.

     Click Basmak ýa-da ses duýgusy: Bu sesi lukmançylyk nukdaýnazaryndan süýşmek diýilýär we myşsalaryň we süňkleriň biri-biriniň üstüne sürtülmegi netijesinde ýüze çykýar.  Bu alamat köplenç gije ýüze çykýar.

     * Baş aýlanmagy we ysgynsyzlyk: Wertebral arteriýalara basyş huşuň we başyň aýlanmagyna sebäp bolup biler.

     * Muskulyň dartylmagy: Bu duýgy myşsalaryň berkliginden döreýär.

     Boýnuňy öýde bejer

     Boýnuň agyrmagy köplenç çynlakaý problema sebäpli ýüze çykmaýar we adatça 4-6 hepdäniň içinde çözülýär.  Aşakdaky maşklar peýdaly bolup biler:

     Turn Gowy öwrüm:

     Myşsalar dartyşyp başlaýança we kelläňizi bir tarapa öwüriň we şol ýagdaýda 5 sekunt saklaň we beýleki tarapda şol bir prosesi gaýtalaň.

     ● Nik Tilt Down:

     Boýnuňyzy döşüňize ýuwaşlyk bilen epiň we birnäçe pursat şol ýagdaýda goýuň we bu prosesi birnäçe gezek gaýtalaň.

     ● Gowy egilmek:

     Uzalýança kelläňizi bir egniňize egiň we kelläni 5 sekuntlap ​​şol bir ýagdaýda saklaň we beýleki tarapdan şol bir prosesi gaýtalaň.

     ● Gowy uzatma:

     Bagryňyzy yza itip, myşsalaryňyzy uzadyň we 5 sekuntlap ​​şol ýagdaýda duruň we bu prosesi 5 gezek gaýtalaň.

     Boýnuň berkligini bejermek:

     Atylylyk ýa-da buz paketi:

     20 minutlyk buz paketi çişmegi ep-esli azaldyp biler.  Edil şonuň ýaly, gyzgyn suw bilen suwa düşeniňizden soň hem özüňizi rahat duýýarsyňyz.

     Massa get ediň:

     Hünärmeniň massaagey hem rahatlandyryjy bolup biler.

     کریں OTC dermanlaryny ulanyň.

     Akupunktura:

     Bu amalda myşsalarymyzyň dürli basyş nokatlaryna inçe iňňeler goýulýar, bu bolsa adamy tapawudyny ep-esli derejede duýýar.

     Şiroterapi bejergisi:

     Myşsalary we bogunlary belli bir usul bilen bejerip bilýärler, ýöne ilki bilen lukmana ýüz tutmak möhümdir.

     Stress Stressi azaltmak:

     Stress boýnuň dartylmagyna sebäp bolup biler, şonuň üçin dartgynlylygy peseldýän çärelere gatnaşyň.

     Sleepingatýan ýeriňizi gowulandyryň:

     * Gowy düşekleri saýlaň

     سو Kelläňizi ýokaryk ýa-da arkaňyz bilen uklaň

     * Boýnuňyza ýörite ýassyk ýassygy ulanyň

     * Bedatmazdan ozal bedeniňizi rahatlaň

     Boýnuň agyrmagy adatça bu usullar bilen bejerilýär, ýöne gijikdirilen ýagdaýynda lukmanyňyz bilen maslahatlaşmaly bolýar. Egnindäki agyry myşsalarda, süňklerde ýa-da töwereginde bolýar.  Aghli ýaşdaky adamlar egin agyrysyndan ejir çekýärler, noutbuklary, planşetleri ýa-da smartfonlary uzak wagtlap ulanýan adamlar bu meselä has ýykgyn edýärler.  Egniň agyrmagynyň birnäçe sebäbi bolup biler, iň köp ýaýran sebäp dokumanyň ýa-da myşsanyň şikeslenmegi bolup biler.  Agyrylygyň beýleki sebäplerine bogun keseli, süňkleriň döwülmegi, möhürleriň gowşaşmagy ýa-da egniň doňmagy degişlidir.  Boýnuň möhürleriniň, ýüregiň, bagryň we ýapraklaryň keselleri hem egin agyrysyna sebäp bolýar.  Agyrynyň alamatlary çişmegi we egniňizi gymyldatmagy öz içine alýar.  Öýde ownuk agyrylary hem bejerip bilersiňiz, agyry güýçli bolsa, lukmana ýüz tutuň.

    Egniň agyrmagy üçin öý serişdeleri
    Salkyn asman
    Sowuk ýaralar egin agyry üçin ajaýyp.  Zeper ýeten ýerde sowuk ýaralar eşidilýär, bu bolsa gahar-gazaby we rahatsyzlygy peseldýär.
    ۔  Buz kublaryny plastik halta salyň we inçejik polotensa gaplaň.
    Zeper ýeten ýere on-on bäş minut goýuň.
    Günde birnäçe gezek ýerine ýetiriň.
    Guramak, polotensany sowuk suwa batyrmak arkaly hem edilip bilner.
    Yssy asman
    Gyzgyn lyisa agyryny bejermekde hem peýdalydyr.  Agyry, gyjyndyrmany we çişmegi azaltmaga kömek edýär.  Injuryaralanmadan 2 sagat soň gyzgyn lykiada typmak iň gowusydyr.  Skyyly asman myşsalary uzatmakda hem peýdalydyr.
    ۔  Gyzgyn suw haltasyny ýyly suw bilen dolduryň we egniňizi gysyň.  Munuň üçin rahat ýatyň we günde birnäçe gezek on-on bäş minutda lykiada typyň.
    Şeýle hem ýeňil gyzgyn duş alyň we bäş-on minutlap suw goşuň.  Suw guýýan wagtyňyz göni duruň.  Muny günde iki gezek ediň.
    Basyş
    Basyş, agyryly ýere basmagy aňladýar.  Çişmegi peseldýär.  Bandaj egnine köp goldaw we rahatlyk berýär.
    Zeper ýeten ýere ýyly bandaj bilen basyş edip bilersiňiz, agyry we çişmegi azaltmak üçin bandajyň täsirini birnäçe günläp saklaň.  Dynç almak üçin egniňizi ýassykda saklaň.
    Gan akmagyna täsir etmek üçin binti gaty daňmaň.
    Epsom duzy
    Epsom duzy magniý sulfatdan ýasalýar.  Agyry azaldýar.  Gan aýlanyşygyny gowulandyrýar we myşsalaryň dartylmagyny peseldýär.
    Wannany ýyly ýa-da ortaça gyzgyn suw bilen dolduryň.
    Iki käse Epsom duzuny goşuň we eremeli.
    ۔  Bu suwda oturyň we egniňizi ýigrimi bäş minutlap suwa batyryň.
    Hepdede üç gün ediň.
    Massaage etmek
    Massaage etmek hem egin agyrysyny azaldýar.  Lighteňil massa muscle, myşsalaryň dartylmagyny azaltmaga kömek edýär.  Mundan başga-da, gan aýlanyşyny ýokarlandyryp, çişmegi we berkligi peseldýär.  Gowy massaage edip bilýän adamdan massa get alyň.  Massaage etmek üçin zeýtun, künji ýa-da gorçisa ýagyny ulanyp bilersiňiz.
    Günde birnäçe gezek ýerine ýetiriň.
    Massa to etmek agyrsa, massaage etmäň.
    Zerdeçal
    Iki nahar çemçesi zerdeçal we bir ýa-da birnäçe nahar çemçesi kokos ýagyny garyşdyryp pasta ýasamaly.  Çöregiň täsir eden ýerinde guramagyna rugsat beriň.  Warmyly suw bilen ýuwuň.  Muny günde iki gezek ediň.
    ۔  Bir çaý çemçesi zerdeçini bir käse süýtde garmaly we gaýnadyň.  Bal goşuň we süýjediň.  Günde iki gezek içiň.
    Alma sirkesi
    Iki stakan arassa alma sirkesini gyzgyn suw wannasynda garmaly.
    Twentyigrimi otuz minutlap eginleriňizi bu suwa salyň.  Muny günde bir gezek ediň.
    Şeýle hem bir stakan ýyly suwda bir çaý çemçesi sirke we azajyk bal garyşdyryp, günde iki gezek içip bilersiňiz.
    Zynjyr
    Her gün iki-üç käse zynjyr çaýyny içiň.
    Çaý taýýarlamak üçin, bir nahar çemçesi inçe dogralan zynjyry bir ýarym-iki käse suwda on minut gaýnadyň. Süzgüçden soň bal garmaly we içiň.
    Has giňişleýin görkezmeler
    Zeper ýeten ýeri mümkin boldugyça rahatlaň.
    Downatanyňyzda egniňize daňyň we taýagy saklaň.
    Zeper ýeten ýeri herekete getirmek üçin ýeňil maşk ediň.
    Limony ýyly suwda garmaly we günde iki-üç gezek içmeli, minerallar bogunlarda ýygnanmaz ýaly agyry döredýär.
    Çilim çekmäň we çilim çekmäň, sebäbi ýaranyň bejergisine päsgel berýär.  Has köp sorag we jogap almak üçin “Noor Health Life” bilen e-poçta we WhatsApp e-poçta iberip bilersiňiz.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s