PCOD üçin bejergi näme? Polikistik ýumurtga sindromynyň alamatlary, sebäpleri we bejergisi.

Noor Health Life

      PCOD-yň ýaş aýallarda agyryly keseldigini bilýärdiňizmi?  Olja, lukmançylyk grek dilinde üstünlikli bejergidir.  Aslynda häzirki döwürde aýallar öz saglygy barada erkeklere garanyňda has köp alada edýärler, beden saglygyna we gözelligine aýratyn üns berýärler.  Bu ýagdaý garry aýallarda has giňden ýaýrandyr. Bu epidemiýa görnüşini alýan gaty çalt ýaýran keseldir.  Aýallaryň 10-dan 8-sine bu jorap keseli diýilýär.  Şunuň bilen baglylykda, Ginekologiýa instituty, Wiktoriýa lukmançylyk kolleji, Endrýu London, ýaňy-ýakynda geçirilen gözleg Hindistanda bu kesele çuňňur alada bildirdi, ýöne Hindistan hökümetiniň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan öňegidişlik ýok.  Hususy grek lukmançylyk institutlary bu keselden goramak üçin köp gözleg geçirdi.  Alhamdulillah, ýüzlerçe ýokaşan hassalar bejerildi, häzirki zaman lukmançylygy hirurgiýadan başga möhüm bejergini tapyp bilmedi.

      Munuň sebäpleri näme?

      1-: Iýmit deňsizligi, ýag, ýag, turş, iýmitleri köp iýmek,
      2-Wagtynda iýmitlenmek, gijelerine iýmek we derrew çişmek,
      3-: Wagtynda uklamak, wagty gelmezlik,
      4- Giçki aýbaşy,
      5- Gormonal bozulmalar we garaşylmadyk gormonlaryň bölünip çykmagy
      6-: Irki döwürde ýatgy we ýatgydaky ýatgy we ýatgydaky ýatgylar, Fibroid barlagynda palma ýadrosyna ýa-da gramyna deňdir.
      7-: Ösümlik fibroidleriniň köpüsi ululygy kiçidir we köp kist diýilýär.
      8-: Bu kesel, adatça ýetginjeklik bilen menopauzanyň arasynda bolup biler.
      9- Aýbaşy döwrüniň tertipsizligi keseli hasam beterleşdirýär.
      10-: Gan bozulmalary ýygy-ýygydan ýüze çyksa-da, bu keseli ýok etmek gorkusy güýçlenýär.
      11-: Tiroid bezegi zaýalanan bolsa, PCOD hökmanydyr. Uterusda bir bölejik bolýar.  Käwagt ýarada bölekler bolýar.  Gaty agyryly.
      12- Çaga dogurmaýan ýa-da maşgalany meýilleşdirmekde gijä galan aýallaryň köpüsi ýaly göwreliligiň öňüni alyş serişdeleri bu sebäpli gormonal dermanlary ýa-da dermanlary ulanýarlar.  Idearamaz täsirleri ýumurtgalykda ýa-da ýatgyda agyr bölekleri öz içine alýar.
      13-: Garyn gyralarynda ýa-da göwresiň aşagynda edilen islendik görnüşdäki amal.
      14- Gaty depressiýaly näsaglaryň bu keselden ejir çekýändikleri anyklandy.
      15-: Artykmaç jynsy gatnaşyk ýa-da aşa köp jyns gatnaşyklary köp hassalarda PCOD-a sebäp bolýar.
      16- Jynsy gatnaşyklar bu keseli hem çagyrýar.
      17- Aýallar garrylyk döwründe durmuşa çyksalar-da bu kesele ýolugýarlar.
      18- Köp witaminleriň we suwuklyklaryň ýetmezçiligi PCOD-a sebäp bolýar, mysal üçin C witamini, K witamini, D witamini, demir, fol turşusy we ş.m.

      Alamatlar näme?

      1-: Göwräniň iki gapdalynda we arkasynda agyry we dartgynlyk bar.
      2-: Irden ukudan oýanmak sizi biynjalyk edýär.
      3- Irden turanyňyzda ýürek bulanma we gusmak duýulýar we başyňyz aýlanýar.
      4- Näsagyň göwrelidigi öýdülýän ýaly, göwresiň töwereginde çişme ýüze çykýar.
      5-: Tabaklar we peşew arassa bolmaz.
      6-: Ak çyglylyk Lekorreýa hemişe zeýrenýär.
      7-: faceüz ak ýa-da sarymtyl we gurady.
      8- Işdäňi ýitirmek.
      9-: Saçlar wagtynda düşüp başlaýar.
      10- Pikirler üýtgeýär, dargaýar we otrisatel.
      11- Aýbaşy döwri wagtynda we agyr agyry bilen gelýär.
      12-: Göwrelilik durmaýar.
      13-: Käbir hassalarda arka agyrylary hem bolýar.
      14-: Ukynyň ýetmezçiligi.
      15- Alamatlar, durmuşa çykmadyk aýallara garanyňda, durmuşa çykan aýallarda has agyr we agyrylydyr.
      16-: Keýp gaharlanýar.
      17- Käbir orta ýaşly aýallarda kesel ýüze çykanda, aýbaşy wagtyndan öň saklanýar.
      18-: Käwagt näsagda ýokary gyzzyrma bolýar.
      19-: Kelläniň ýarysynda agyr agyry.
      20-: Käbir hassalarda gan basyşy hem ýokarlanyp başlaýar.

      Bejergi näme?

      Başlangyç bejergide hassany anyklamakda käbir kynçylyklar bar. Näsag utanç we hijap agyrysyny doly beýan edip bilmeýär.

      Sonografiýada çanaklyk sebiti aňsatlyk bilen ýüze çykarylýar.
      Impuls ýiti we ters ýaly bolup, temperatura birneme ýokary, keýp has yssy.

      Iýmit we iýmit:

      Limon, pomidor, gatyk, duz ýaly her dürli duzlama.  Bejergi gutarýança uly etlerden, kelemden, baklajandan we tutuş dänelerden, şeýle hem ýagly iýmitlerden düýbünden saklanmak möhümdir.
      Allaha alkyş bolsun, grek lukmançylygynda her keseliň derman görnüşinde reseptleri bar. Diňe dogry diagnoz boýunça dermanlary belläň

      Lukmançylyk:
      ماشىاشافئ.
      10 gram losos pastasy, 10 gram bagyr pastasy, 5 gram safran pastasy, günde 3 gezek.

      Suffix Dundee Red 5 gram, Suffolk Çyglylygy Aýal 5 gram, günde iki gezek ýönekeý suw bilen ulanyň.  Lightagtylyk saglygy durmuşy goldaýar we garyplara kömek ediň Eger kimdir birini goldasaňyz, Hudaý size goldaw berer. Garyplary Hudaýyň hatyrasyna goldamaga synanyşyň. Polikistik ýumurtga sindromynyň alamatlary, sebäpleri we bejergisi.

     Polikistik ýumurtga sindromy (PCOS), aýalyň gormon derejesine täsir edýän ýagdaýdyr.

     PCOS bolan aýallar adaty gormonlardan köp mukdarda öndürýärler.  Bu gormonal deňagramsyzlyk, bedeniniň aýbaşydan çykmagyna sebäp bolýar we göwreli bolmagyny kynlaşdyrýar.

     PCOS ýüzüň we bedeniň saçynyň ösmegine we derisine sebäp bolýar.  Süýji keseli we ýürek keseli ýaly uzak möhletli saglyk meselelerine goşant goşup biler.

     Çaga dogluşyny gözegçilikde saklaýan dermanlar we süýji keseliniň dermanlary (insuline garşylygy, PCOS-nyň alamaty) gormonlaryň deňagramsyzlygyny düzetmäge we alamatlary gowulaşdyrmaga kömek edip biler.

     PCOS-yň bolup biljek sebäplerine we aýalyň bedenine bolup biljek täsirlerine göz aýlamak üçin bu makalany okaň.

     PCOS näme?

     Munuň sebäbi näme?

     1. Gen

     2. Insuline garşylyk

     3. lamokançlyk

     PCOS-yň umumy alamatlary

     Aýbaşysyz

     Agyr gan akma

     Saçyň ösmegi

     Düwürtik

     agramyny ýokarlandyrmak

     Erkek nagyş

     Deriniň garalmagy

     PCOS bedeniňize nähili täsir edýär?

     Metabolik sindrom

     Ukusyzlyk

     Endometrial rak

     Stress

     Göwrelilik we PCOS

     PCOS-ny bejermek üçin berhiz we durmuş ýörelgeleri

     PCOS näme?

     PCOS, köpeliş ýyllarynda (15 ýaşdan 44 ýaşa çenli) aýallara täsir edýän gormonal mesele.  Bu ýaş toparyndaky aýallaryň 2,2% bilen 26,7% arasynda PCOS bar

     Köp aýallarda PCOS bar, ýöne muny bilmeýärler.  Bir gözlegde, PCOS keseli aýallaryň 70% -ine diagnoz goýulmady

     PCOS aýalyň ýumurtgalygyna, estrogen we progesteron öndürýän köpeliş organlaryna – aýbaşy kadalaşdyrýan gormona täsir edýär.  Ovumurtgalarda androgenler diýilýän gormonlar hem az bolýar.

     Theumurtgalyk tohumlandyrmak üçin adamyň spermasyndan ýumurtga çykarýar.  Her aý ýumurtganyň bölünip çykmagy ýumurtga diýilýär.

     Gipofiz bezeginde öndürilýän follikulyň gyjyndyryjy gormony (FSH) we lýuteizleýji gormon (LH) ýumurtgalanmagy kadalaşdyrýar.

     FSH ýumurtgalygy follikul – ýumurtgany öz içine alýan halta öndürmäge itergi berýär, soň bolsa LH ýumurtganyň ýetişen ýumurtgany boşatmagyna itergi berýär.

     PCOS “sindrom” ýa-da ýumurtgalyklara we olaryň işine täsir edýän alamatlar toparydyr.  Üç esasy aýratynlygy bar:

     Theumurtgalykda kist

     Erkek gormonlarynyň ýokary derejesi

     Düzgünsiz ýa-da sypdyrylan aýbaşy

     PCOS-da ýumurtganyň içinde köp ownuk, suwuklykdan doldurylan haltajyklar ösýär.  “Polikistik” sözi “gaty kistiki” manyny berýär.

     Bu haltalar aslynda follikullar, hersinde höwesjeň ýumurtga bar.  Eggsumurtga hiç haçan ýumurtgany gyjyndyrmak üçin ýeterlik däl.

     Gumurtga ýetmezçiligi estrogen, progesteron, FSH we LH derejelerini üýtgedýär.  Progesteronyň derejesi adaty ýagdaýdan pes, androjen derejesi bolsa adaty derejeden ýokary.

     Erkek gormonlaryň köp bolmagy aýbaşy bozýar, şonuň üçin PCOS bolan aýallaryň adatdakysyndan has gysga döwürleri bolýar.

     Munuň sebäbi näme?

     Lukmanlar PCOS-a näme sebäp bolýandygyny anyk bilmeýärler.  Erkek gormonlaryň köp bolmagy ýumurtgalaryň gormon öndürmeginiň we umuman ýumurtga öndürmeginiň öňüni alýar diýip hasaplaýarlar.

     Genler, insuline garşylyk we çişme bularyň hemmesi goşmaça androgenleriň öndürilmegi bilen baglanyşyklydyr.

     1. Gen

     Geçirilen gözlegler PCOS-yň maşgalalarda işleýändigini görkezýär
     Bu ýagdaýa diňe bir däl, köp geniň goşant goşmagy ähtimal.

     2. Insuline garşylyk

     PCOS bolan aýallaryň 70% -inde insuline garşylyk bar, bu öýjükleriň insulini dogry ulanyp bilmeýändigini aňladýar.

     Insulin, aşgazan asty mäziniň bedene energiýa üçin şeker ulanmagyna kömek edýän gormondyr.

     Öýjükler insulini dogry ulanyp bilmese, bedeniň insuline bolan islegi ýokarlanýar.  Aşgazan asty mäziniň öwezini dolmak üçin has köp insulin öndürýär.  Artykmaç insulin ýumurtgalary has köp erkek gormonlaryny öndürmäge iterýär.

     Semizlik insuline garşylygyň esasy sebäbidir.  Semizlik hem, insuline garşylyk hem 2-nji görnüşli süýji keseliniň döremek howpuny ýokarlandyryp biler.

     3. lamokançlyk

     PCOS bolan aýallar köplenç bedeninde çişme derejesini ýokarlandyrýarlar.  Artykmaç semremek hem çişmä kömek edip biler.  Geçirilen gözlegler artykmaç çişmegi ýokary androjen derejesi bilen baglanyşdyrdy.

     PCOS-yň umumy alamatlary

     Käbir aýallar ilkinji döwürlerinde alamatlary görüp başlaýarlar.  Beýlekiler diňe aşa semizlikde ýa-da göwreli bolmakda kynçylyk çekenlerinde PCOS-yň bardygyny bilýärler.

     Bular PCOS-nyň iň köp ýaýran alamatlarydyr

     Aýbaşysyz

     Ovumurtgalanmanyň ýoklugy, ýatgy astynyň her aý akmagynyň öňüni alýar.  PCOS bolan käbir aýallar ýylda sekiz döwürden az bolýar ýa-da asla ýok.

     Agyr gan akma

     Eratgynyň asty has uzaga çekýär, şonuň üçin alýan döwürleriňiz adatdakysyndan has agyr bolup biler.

     Saçyň ösmegi

     Bu ýagdaýda aýallaryň 70% -den gowragy ýüzünde we bedeninde, şol sanda arkasynda, garnynda we döşünde saç ösdürýär.  Saçyň köpelmegine hirsutizm diýilýär.

     Düwürtik

     Erkek gormonlar derini adatdakysyndan has ýagly edip, ýüz, döş we ýokarky arka ýaly ýerlerde düwürtik döredip biler.

     agramyny ýokarlandyrmak

     PCOS bolan aýallaryň 80% -i aşa semiz ýa-da semiz.

     Erkek nagyş

     Kelläniň saçlary inçe bolýar we çykyp bilýär.

     Deriniň garalmagy

     ۔  Boýnuň, biliň we döşüň aşagyndaky bedeniň çyzyklarynda gara tegmiller döräp biler.
     Kellagyry gormonyň üýtgemegi käbir aýallarda kelle agyry döredip biler.

     PCOS bedeniňize nähili täsir edýär?

     Adatdakysyndan has ýokary androjeniň bolmagy, öndürijiligiňize we saglygyňyzyň beýleki taraplaryna täsir edip biler.
     önelgesizlik:
     Göwreli bolmak üçin ýumurtgalanmaly.  Yzygiderli ýumurtgalanmaýan aýallar tohumlandyrmak üçin mümkin boldugyça köp ýumurtga goýmaýarlar.  PCOS aýallarda önelgesizligiň esasy sebäbi.

     Metabolik sindrom

     PCOS bolan aýallaryň 80% -i aşa semiz ýa-da semiz.  Semizlik we PCOS ikisi hem töwekgelçiligiňizi ýokarlandyrýar:

     Bloodokary gan şekeri

     Ýokary gan basyşy

     Pes HDL “gowy” holesterin.

     LDokary LDL “erbet” holesterin.

     : Bu faktorlara bilelikde metabolik sindrom diýilýär we olar üçin töwekgelçiligi ýokarlandyrýarlar.

     Heartürek keseli

     Süýji keseli

     Insult

     Ukusyzlyk

     Bu ýagdaý, ukynyň päsgel berýän gijesinde ýygy-ýygydan dem gysmagyna sebäp bolýar.

     Uky apnesi aşa agramly aýallarda has ýygy duş gelýär – esasanam PCOS bolsa.  Semiz we PCOS aýal-gyzlaryň ikisinde-de uky apnesi töwekgelçiligi PCOS ýoklara garanyňda 5-10 esse ýokarydyr.

     Endometrial rak

     Ovumurtgalanma wagtynda ýatgynyň asty çişýär.  Her aý ýumurtga etmeseňiz, astar emele gelip biler.

     Eratgynyň galyň gatlagy endometrial düwnük töwekgelçiligini ýokarlandyryp biler.

     Stress

     Gormonal üýtgemeleriň we islenmeýän saçyň ösmegi ýaly alamatlar duýgularyňyza ýaramaz täsir edip biler.  PCOS keseli köp adam ahyrsoňy depressiýadan we aladadan ejir çekýär.

     Göwrelilik we PCOS

     PCOS adaty aýbaşy bozýar we göwreliligi kynlaşdyrýar.  PCOS bolan aýallaryň takmynan 70% -den 80% -ine çenli çaga dogurmak meselesi bar

     Bu ýagdaý göwrelilik kynçylyklaryny ýokarlandyryp biler.

     PCOS bolan aýal-gyzlar hiç hili şertsiz çagasynyň wagtyndan öň dogulmagyna iki esse köp.  Şeýle hem göwreliligiň düşmegi, ýokary gan basyşy we göwrelilik süýji keseli üçin has ýokary howp bar.

     Şeýle-de bolsa, PCOS keseli aýallar, ýumurtgalyklary gowulandyrýan önelgelilik bejergisini ulanyp göwreli bolup bilerler.  Agramy azaltmak we gandaky şeker derejesini peseltmek sagdyn göwrelilik mümkinçiligini ýokarlandyryp biler.

     PCOS-ny bejermek üçin berhiz we durmuş ýörelgeleri

     PCOS-ny bejermek, adatça horlanmak, iýmitlenmek we maşk etmek ýaly durmuş ýörelgeleriniň üýtgemeginden başlaýar.

     Bedeniňiziň agramynyň bary-ýogy 5-10 göterimini ýitirmek, aýbaşy aýlanyşyňyzy sazlamaga we PCOS alamatlaryny gowulaşdyryp biler.

     : Kilogram sebäpli

     Holesteriniň derejesi ýokarlanýar

     Insuliniň pes öndürilmegi

     Heartürek kesellerine we süýji keseline sezewar bolmak

     Açmaga kömek edýän islendik iýmit, ýagdaýyňyza kömek edip biler.  Şeýle-de bolsa, käbir iýmitleriň beýlekilerden artykmaçlygy bolup biler.

     PCOS üçin berhizleri deňeşdirýän gözlegler, az uglewodly berhizleriň horlanmak we insuliniň derejesini peseltmek üçin peýdalydygyny görkezdi.

     Miwe, gök önümlerden we tutuş dänelerden uglewodlar köp bolan glisemiki indeksli diýeta, adaty horlanmak diýeti bilen aýbaşy döwrüni gowulaşdyrmaga kömek edýär.

     Käbir gözleglerde 30 minutlyk ortaça maşkyň hepdede azyndan 3 gün PCOS keseli aýal-gyzlaryň semremegine kömek edip biljekdigi ýüze çykaryldy.  Maşk bilen horlanmak, yumurtlamany we insulini ýokarlandyrýar.

     Sagdyn iýmitlenmek bilen bilelikde maşk etmek has peýdalydyr.  Iýmitlenmekden başga-da maşk etmek, diňe interwensiýalardan has köp semremäge kömek edýär we süýji keseli we ýürek keselleri howpuny peseldýär.  Has köp sorag we jogap üçin e-poçta we WhatsApp arkaly “Noor Health Life” bilen habarlaşyp bilersiňiz.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s