PSORISIS näme?

Noor Health Life

  Bu keselde deriniň az bölegi ak we gyzyl reňkde bolýar.

  Derimiz adam bedenini emele getirmekde möhüm rol oýnaýar.  Adamyň derisi üç gatlakdan durýar we daşky gatlak iň möhümdir.

  Derimiz suw, beloklar we minerallar ýaly köp zatlardan durýar.  Özümizi başgalaryň gözüne owadan etmek üçin derimize aýratyn üns berýäris.  Jemgyýetimizde erbet iýmitlenmek we hapalanan suw köp deri kesellerine sebäp bolýar.  Psoriaz keseli şol deri kesellerinden biridir.  Locallyerli derejede psoriaz diýilýär.  Bu kesel asyrlarboýy dowam edýär.

  Soňky döwürde iýmitlenmezlik we hapalanan suw esasy sebäplerden biridir.  Kesel bedeniň bir böleginden başlap, tutuş bedene ýaýrap biler.  Deriniň öýjükleriniň ömrüni gysgaldýan, deride garramagyň çalt alamatlarynyň döremegine sebäp bolýan adaty deri keseli, deriniň öýjükleri adaty ýaşyna ýetmänkä dargaýar.

  Bu keselde deriniň ujypsyzja bölegi ak we gyzyl reňkde bolýar. Bu ýerde agyr akym bolýar we gyşda bu gyjyndyrma agyrýar.  Deriniň üstündäki bu tegmilleriň dyrnagyndan gaça durmak möhümdir, sebäbi aşa köp dyrmaşmak olary hasam ýaýradyp biler.

  Psoriaz keseli (psoriaz) bedeniň tegelek bellikleriň emele gelýän böleginde ýaýraýar we güýçlenýär.

  Bejerginiň esasy maksady deri öýjükleriniň çalt ösmegini haýallatmak “.

  Derä täsir edýän adaty hroniki keseldir.  Keseliň agyrlygynda ejir çeken ýerlerde tereziler emele gelýär.  Psoriazyň agyrlygy tomusda azalýar, sebäbi tomusda deri guramaýar. Tersine, gyşda guraklyk keseliň agyrlygyny ýokarlandyrýar.

  Psoriaz keseliniň alamatlary:

  .

  (2) Deride iriň bölünip çykýan we ak tereziniň emele gelýän we gaçýan gyzyl tegmilleri.

  (3) Deriniň guraklygy, gyjyndyrma sebäpli ýaralardan ýarylmagy we gan akmagy.

  (4) Gijilewük, ýanmak we agyry

  (5 bogun berkligi we çişmegi

  (6) Dyrnaklarda agyry we gögermek, reňklemek we sary bolmak.

  Psoriaz keseli, eller, aýaklar, boý ýaly gulaklaryň aňyrsynda, kellede we agzda, hatda tutuş bedeninde ýüze çykyp biler.

  Keseliň sebäpleri:

  Adatça toshbaýazyň iki sebäbi bar.

  o… Biologiýa, Adam genetikasy

  o immun ulgamy

  Gentiki kesel

  Psoriaz keseli, adatça, nesilden-nesle geçýän kesel hasaplanýar.

  Immun ulgamy

  Şeýle hem immunitet ulgamynyň kemçiligi sebäpli döräp biler.  Ylym bu kesele entek doly düşünmedi, ýöne lukmançylyk hünärmenleri bu keseliň immunitet ulgamynyň T öýjükleri we ak öýjük görnüşli neýtrofiller Neuterphylls bilen baglanyşyklydygyna ynanýarlar.  T öýjükleri bedene girýän zyýanly bakteriýalardan we wiruslardan goramak üçin ulanylýar, on öýjük düşünmek arkaly ‘basybalyjy’ bolýar.  Infectionokançlygy ýok etmek ýa-da ýarany bejermek zerur bolansoň, ony ýok edip başlaýarlar.  Şonuň üçin immunitet ulgamynyň bakterial we wirus ýokançlyklaryndan goraýşy ýaly kadaly işlemegi möhümdir.

  Bu ýokanç däl hroniki keseldir.

  Psoriazyň dürli görnüşleri

  o que Plak toshbaýaz iň köp ýaýran görnüşdir.  Onda deri gurak, gyzyl we gödek bolýar, şol sebäpli sekresiýa bölünip çykýar we deride ýygnanýar we gabyk bolýar.  Bu deride görünýän tegmillerde gyjyndyrma we agyry döredýär.

  o… Dyrnak psorisi Bu psoriazyň bu görnüşinde dyrnaklar we aýak dyrnaklary ýigrenji, reňksiz, sary, gödek we döwük bolýar.  Köplenç keseliň ulalmagy bilen dyrnaklar döwülip başlaýar we agyr agyry döredýär.  Psoriazyň bu görnüşi aýallarda erkeklere garanyňda has ýygy duş gelýär.  Bu dyrnaklara gan akmagyna päsgel berýär we dyrnaklaryň köküni gowşadýar.

  o سور kellesi / skalpproz

  Psoriaz keseli kelläniň belli bir böleginde ýa-da tutuş kellede ýüze çykýar.  Adatça terezisi bilen gurşalan gyzyl reňkde bolýar.  Käbir adamlarda saçyň düşmegine sebäp bolup, howply derejelere ýetip biler.

  o P Bilelikdäki psoris

  Psoriaz deride ýüze çykyp biler, ýöne bogunlara göni täsir edýär.  Elleriň we aýaklaryň bogunlary, barmaklaryň, tirsegiň we topuklaryň bogunlary erbet täsir edýär.  Oňa akropustuloz psoriazy hem diýilýär.

  Psoriaz keselini wagtynda bejermek gaty möhümdir.  Semizlik, gipertoniýa, böwrek ýetmezçiligi, bagyrdaky ýylylyk, ýürek keseli we artrit ýaly köp sanly kesellere sebäp bolup bilýän hroniki kesel.

  Çäreler :.

  Psoriaz keseli bilen kesellänler bedeniniň we derisiniň arassalygyna aýratyn üns bermelidirler, deriniň ýumşak bolmagy gaty möhümdir.

  o گ gury sabundan gaça duruň.

  o Vaselini günde 2-den 3 gezek ulanyň.

  o سوo pagta mata ýüň mata garanda ileri tutulmalydyr.

  o گ antibakterial dermanlardan we sabynlardan gaça duruň.

  oo بیٹ artritden gaça durmak üçin her gün 10-15 minut güne oturyň.

  o… ٹ۔  Çaý-agaç ýagy çaýy gijilige gözegçilik etmek üçin ulanyp bolýar.

  Öýde-de kynçylykdan ep-esli derejede dynmak bolýar.

  -1 T-agaç ýagyny ulanmaly

  2. Alma sirkesi bakteriýa garşydyr.

  -3 çig papaýa.

  Çig papaýadaky maddalar ýokançlyklary bejermäge kömek edýär.

  4. Gök önümleriň we miweleriň ulanylyşyny ulaltmak we käşir şiresi örän peýdalydyr.  Bu maddalaryň hemmesi suwsuzlygyň öwezini dolup, suwsuzlygyň öňüni alyp biler we bagyrdan ýylylygy aýryp biler.

  Iýmit:

  Psoriaz keselinden ejir çekýän adam mümkin boldugyça sagdyn iýmit iýmeli.

  Näsag gowrulan iýmitler, alkogol we pomidor ýaly iýmit önümlerinden gaça durmalydyr.

  Iýmitiň psoriaz bilen hiç hili baglanyşygy ýok, ýöne oňat iýmitlenmek keseli azaltmaga kömek edýär.

  o خورارا Balyk, ýumurtga, süýt, gatyk we ş.m. ýaly belokly iýmitleri iýiň.

  o استعمال Guradylan miweleri mümkin boldugyça ulanmaly.

  o * Miwe, süýt, gök önümler we şireleri iň köp sarp etmek gaty peýdalydyr.

  (1) Guraklygy aýyrmak üçin aloe wera meňzeş maddalary öz içine alýan şampunlar ulanylyp bilner.

  Derini ýumşatmak üçin natriý, gliserin, limon kislotasy we metil sellýuloza ýaly maddalary öz içine alýan sabynlar ulanylyp bilner. Fluinolon aseton 0.011 bolan ähli ýaglar ulanylyp bilner.)

  (Salisilisidini öz içine alýan 3 losýon we ýag kelle we beden üçin örän peýdalydyr).

  Esasy ýörelgeler

  Deriniň sagdyn bolmagy üçin esasy düzgün, ony arassa saklamak üçin yzygiderli ýuwmak, ýöne gury sabyny ulanmazlyk (lukmanyň maslahaty bolmazdan) we deriniň çyglylygyny we ýagyny aýyrmak üçin gaty ýuwmaň. Mümkin boldugyça nemlendiriji ulanyň.  Mümkin boldugyça stresden gaça duruň. Sagdyn iýmitleniň we hassalar üçin örän möhüm suwy ulanyň we gün şöhlesinden aşa köp peýdalanyň. Noor saglyk durmuşyndan has köp sorag we jogap almak üçin e-poçta iberiň. WhatsApp.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s