Deridäki ak tegmiller zyýansyz ýa-da hatda howply bolup biler.

Noor Health Life

     Durmuşyň dürli döwürlerinde derimiz, esasanam ýüzüň derisi köp üýtgeşiklikleri başdan geçirýär, munuň netijesinde käwagt dyrnaklar, düwürtikler oňaýsyzlyga sebäp bolýar, käte tegmiller bolýar, kämahal özbaşdak ýa-da bejergiden soň bejerilýär. Şeýle-de bolsa, iki görnüş Deridäki kemçilikler aýratyn ünsi talap edýär.  Birinjisi, ýanmak, kesmek, islendik kesel ýa-da göwrelilik, agyr ganazlyk ýa-da neşe serişdeleriniň täsiri sebäpli ýüzüň islendik böleginde kebelek görnüşinde ýüze çykýan gara tegmillerdir. Iň soňky göni reseptler bolsa ulanylmaýar we lukmanyň görkezmeleri ýerine ýetirilýär, soň bu tegmiller ýok bolýar ýa-da ýok bolýar.

     Şeýle-de bolsa, bedeniň ýüzünde, boýnunda, eginlerinde, döşünde, arkasynda ýa-da budlarynda ak tegmiller peýda bolsa, ünsden düşürilmeli däl alada döredýär.  Bu ak tegmiller dört görnüşe bölünýär.  Birinji görnüşi zyýansyz we bejerip bolmaýan kiçijik ak, açyk goňur reňklerden durýar.  Deriniň ýüzündäki meneklere sebäp bolýan kiçijik kömelek sebäpli ýüze çykýar.  Bu tegmilleriň üstü birneme çişýär we adatça azajyk sürtülme bilen ýitýär.  Bu tegmiller tomusda has aýdyň görünýär we gyşda ýitýär.  Käwagt aşa köp derlemek bilen göze ilýär, ýöne suwa düşensoň birneme ýeňil bolýar.  Has gara reňkli adamlar üçin bu ak tegmiller uzakdan deride peýda bolýar, ýöne adalatly deri bolanlar üçin gülgüne bolýar.

     .Eri gelende aýtsak, bu tegmiller gijilige sebäp bolmaýar, ýöne käbir ýagdaýlarda gijilewük hem bolýar.  Öýdäki bir adam bu ak tegmilleriň pidasy bolsa, beýleki adamlara-da täsir edip biler.  Şonuň üçin hassanyň bejergisi bilen birlikde seresaplylyk çärelerini ýerine ýetirmegi has gowudyr.  Mysal üçin, ulanýan zatlaryňyzy polotensalar, elýaglyklar, eşikler we ş.m. goýuň.

     Ikinji görnüş, gödek we oglanlaryň we gyzlaryň ýüzlerinde tegelek, ak tegmilleri öz içine alýar.  Käwagt deriniň gurap, ak reňkde bolýan ýaly duýulýar, gyjytmaýar.  Bu ak tegmiller hakda umumy ýalňyş düşünje, kalsiniň ýetmezçiliginden döreýär, ýöne bu tegmilleriň başga-da köp sebäpleri bar, olaryň iň möhümi, güne düşse-de çagalaryň saglygynyň erbet bolmagydyr. bu meneklere-de täsir eder.  Şeýle hem, käbir ýagdaýlarda aşgazan gurçuklary olara sebäp bolýar.  Bu tegmiller maňlaýda, ýaňaklarda, eňekde we käte boýnunda ýüze çykýar, ýöne ýokaşmaýar we bejergisiz öz-özünden ýitýär.

     Üçünji görnüş, M. heýwere atly bakteriýadan döreýän ýokanç kesel bolan heýwere keselini öz içine alýar.  Kesel adatça derä we nerwlere täsir edýär.  Dört basgançak bar.  Birinji etapda hassanyň bedeninde, esasanam ýaňaklarynda, gollarynda, budlarynda we ýumruklarynda ak tegelek peýda bolýar.  Bu keseliň örän möhüm alamaty, sebäbi kesel häzirki döwürde, şonuň üçin derrew dogry diagnoz we bejergi berilse, kesele gözegçilik edip bolýar.  Gijä galsa, kesel çalt ýaýraýar we bejerip bolmaýar.

     Dördünji görnüşe gögermeler girýär.  Bu kesel ýokaşmaýar.  Ilkibaşda bedeniň islendik ýerinde ýarym ak tegmil peýda bolýar we bu tegmilleriň arasynda saç bar bolsa, ol hem ak bolýar.  Bu tegmiller kelläniň üstünde bolsa, saç follikullary ak bolýar.

     Käbir hadysalarda tegmiller ýyllar boýy üýtgewsiz galýar we käbir adamlarda şeýle çalt ýaýraýar welin, tutuş beden ak tegmiller bilen örtülýär.  Içgeçme bilen kesellänler günüň intensiwligine çydap bilmeýärler, üstesine-de hiç hili rahatsyzlyk ýok we umuman sagdyn bolýarlar.

     Şeýle hem çagyrýan käbir ak tegmiller bar.  Bu kemçilikler, köplenç ýüzüň owadanlygy bilen baglanyşyklydyr, meselem, köp sanly aýal-gyzlar, deri aklamak üçin akartma kremini birnäçe gezek ulansalar, tebigy derisine täsir edýär.۔

     Şeýle hem, allergiýa ýüze çykan ýagdaýynda gyjyndyrma we ýanýan tegmiller bolup biler. Şonuň ýaly-da, himiki hyna ulanmak deride kemçiliklere sebäp bolup biler.  Düwürtikleriň gara ýa-da akdygyna garamazdan, olary äsgermezlik etmeli däl we öz-özüni bejermegiň ýerine derrew dermatolog lukmanyna ýüz tutuň we doly bejergi alyň. Näme üçin bu ak tegmiller bedende görünýär?

     Derisinde göze görnüp duran ak tegmilli adamlary köplenç gördüňiz, ýöne näme üçin beýle bolýar we ondan gaça durmak nädip mümkin?

     Bu kesel ýa-da kesel, adamlary gaty aladalandyrýar, bu hem gaty möhümdir.
     Nur saglyk durmuş institutynda hünärmen lukmanlar, professorlar, hirurglar, geňeşçiler.  Bu hünärmenleriň hemmesine görä, “Noor Health Life” size iň gowularyny berip biler.  “Noor Health Life” sizi ýene bir gezek garyplary goldamaga we hassahanalarda bolýanlara kömek etmäge çagyrýar. “Noor Health Life” mätäç näsaglara kömek edýär. Againene-de bir gezek “Noor Health Life” -y goldamagyňyzy we “Noor Health Life” arkaly garyp hassalara kömek etmegiňizi haýyş edýärin.  hemmäňize sag boluň  “Noor Health Life” -yň haýsydyr bir ýazgysyny okasaňyz, ony üns bilen okaň.  Oka.
     Bursa diýilýän bu keseliň, balyk iýeninden soň süýt içmäge reaksiýa bolandygyna ynanýarlar, ýöne lukmançylyk ylymlary muny ret edýär.

     Aslynda, derä tebigy reňk berýän öýjükler belli bir pigment öndürmegi bes edenlerinde ýüze çykýar.
     6 Deride ýüze çykýan keseller

     “Noor Health Life” -yň pikiriçe, bu kesel adatça ownuk yzlar ýa-da ak tegmiller görnüşinde ýüze çykýar.

     Dünýäde 70 million töweregi adam bu keseli ýokaşdyrdy, bu awtoimmun keseli diýlip hem atlandyrylýar, sebäbi ýüze çykanda bedeniň immuniteti reňkini çalt dikeltmek üçin işleýän öýjüklere hüjüm edýär.

     Ilki başda tutulsa, ýagny deride tegmiller görünmese-de, reňki ýeňil bolsa, deriniň öňki görnüşine gaýdyp gelmegi has ähtimaldyr.

     Deri keselleriniň AC sebäplerini ulanmak: gözleg

     Wayeri gelende aýtsak, bu keseli bejermekde hünärmenleriň öňündäki maksady reňkini çalt dikeltmek we täsirini saklamakdyr.

     Munuň üçin çişmegi gözegçilikde saklamak üçin belli bir steroid kremleri ulanylýar, Oion Mint hem peýdaly bolup biler.

     Käbir hadysalarda ak tegmilleri has görnükli etmek üçin bejergi täsir etmedik deriniň reňkini ýeňilleşdirýär.

     Şeýle hem ýeňil bejergi we hirurgiýa görnüşleri.  Has köp sorag we jogap üçin e-poçta arkaly “Noor Health Life” -y alyp bilersiňiz we “WhatsApp” -da bize ýüz tutup bilersiňiz.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s