Meningitiň sebäpleri we alamatlary.

Noor Health Life

    Bütindünýä meningit güni 24-nji aprelde bütin dünýäde bellenilýär.  Bu gün adamlara bu gyzzyrmanyň alamatlary, sebäpleri, bejergisi we öňüni almak üçin bu gyzzyrma barada habar bermek üçin dürli seminarlar we konferensiýalar gurnalýar.  Gyzzyrma her ýyl dünýäde bir milliondan gowrak adama täsir edýär diýlip çaklanylýar.  Meningit ýaş ýa-da garry bolsun, dürli ýaşdaky adamlara täsir edip biler.  Wagtynda bejermek gaty möhümdir. Eger gyzzyrma howply derejä ýetse, ýokaşan hassany öldürip biler, şonuň üçin seresap bolmaly.

    Meningitiň sebäpleri

    Tebigat adam beýnisi we serebellum üçin iň oňat çäreleri gördi we dürli howplardan we kesellerden goraýan üç membranada saklady. Bu membranalarda kiçijik infeksiýa hem köp keselleri döredýär.  Bu membranalara kelle şikesleri, gana girýän mikroblar, burun we gulak ýokançlyklary we meningit täsir edip biler.

    Meningitiň alamatlary

    1. Meningitde näsag ilki bilen ýokary gyzzyrma döredýär.
    2. Çagada bu gyzzyrma bar bolsa, ol yzygiderli aglaýar.
    3. Hiç zat iýmek ýa-da içmek islemeýär.
    4. Gyzzyrma güýçlenende, ejir çeken hassanyň sarsmagy başlaýar.
    5. Bedende gyzyl tegmiller peýda bolýar.
    6. Gözlerdäki ýaltalyk ýitýär. Göz gabaklary gaty haýal hereket edýär.
    7. Iň möhüm alamatlaryň biri boýnuňy öwürmezlikdir. Boýn dogry bejerilmeýär we näsag boýnuny galdyryp bilmeýär. Geljekde meningit näderejede howply bolup biler?

    Genevaenewa: Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) tarapyndan ýaýradylan hasabatda bäş adamdan biriniň ýakyn ýyllarda meningit we beýleki sebäpler sebäpli eşidiş kynçylyklaryndan ejir çekjekdigi aýan edildi.

    Halkara habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan ýaýradylan hasabatda häzirki wagtda dünýäde köp adamyň eşidiş kynçylyklary ýüze çykýandygy mälim edildi.

    Bütindünýä saglyk guramasy tarapyndan hasabat

    Onuň sözlerine görä, meningitiň köpelmegi we bu barada habardarlygyň bolmazlygy meningitiň eşidiş bilen gönüden-göni baglanyşyklydygy sebäpli çynlakaý bolup biler.

    Lukmançylyk hünärmenleriniň pikiriçe, meningit beýniniň we eşidiş öýjüklerine agyr täsir edýär, bu habaryň beýniniň kesilmegine sebäp bolýar.

    Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hünärmenleri bu çynlakaý ýagdaýy diňe köpçülik ýerlerinde sesleri azaltmak we wagtynda lukmançylyk kömegi bermek arkaly çözüp boljakdygyny aýdýarlar.

    BSGG tarapyndan ýaýradylan ilkinji global diňlenişikde “ýakyn üç onýyllygyň dowamynda kerleriň sany 1,5% -den gowrak köpeler, bu bolsa her bäş adamdan biriniň eşidişinde kynçylyk çekjekdigini” görkezýär۔

    Hasabatda “eşidiş problemalarynyň garaşylýan köpelmegi demografiýanyň, sesiň hapalanmagy we ilatyň tendensiýasy bilen baglanyşykly” diýilýär.

    Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hasabatynda saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ýoklugy we pes girdejili ýurtlarda lukmançylyk işgärleriniň ýetmezçiligi sebäpli eşidişiň peselmeginiň sebäpleri hem görkezilýär.

    Hasabatda “şular ýaly ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň 80% -iniň eşidişinde kynçylyk çekýändigi, köpüsiniň lukmançylyk kömegini almaýandygy, baý ýurtlaryň bolsa ilatyň köpelmegi sebäpli saglyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilmeýändigi” aýdylýar.  Has köp sorag we jogap bilen “Noor Health Life” -a e-poçta iberip bilersiňiz.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s