Dürli keselleriň döremek howpuny görkezýän dyrnak alamatlary.

Noor Health Life

    Dyrnaklaryň saglygyňyza köp zat aýdyp biljekdigini bilýärdiňizmi?

    Hawa, ynanmak kyn, ýöne lukmanlar dyrnaklaryňyza seredip saglygyňyza köp zat aýdyp bilerler.

    Theeri gelende aýtsak, dyrnaklar köplenç ýaş bilen üýtgeýär, ýöne duýdansyz we gaty göze ilýän bolsa, lukmana ýüz tutmak zerur.

    Näme üçin dyrnaklarda ak yzlar bar?

    Aşakda dyrnaklarda ýüze çykýan käbir alamatlar bar, lukmançylyk kömegi bilen ýüz tutmak zerurdyr.

    Dyrnaklaryň sarylygy

    Aýallarda dyrnak lakyny aşa köp ulanmak köplenç dyrnaklaryň reňkiniň üýtgemegine sebäp bolýar, ýöne erkekler bu makiýa product önümini ulanmaýarlar we dyrnaklaryň reňki birden sary ýa-da sary öwrülse, öýkeniň ýa-da limfatikanyň alamaty bolup biler. dokuma problemalary.

    Ak reňkde bolmak

    Dyrnaklaryň ýokarky bölegi ak reňkde bolsa, bu adatça garramagyň alamatydyr. Şeýle-de bolsa, başga bir keselden ýa-da lukmançylyk meselesinden ejir çekýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň, sebäbi bu ak dyrnaklar böwrek, bagyr ýa-da alamat bolup biler ýürek keseli

    Adamlar näme üçin dyrnaklaryny çeýnýärler?

    Goňur ýa-da gara çyzyk

    Dyrnaklaryň üstünde goýy goňur ýa-da gara zolaklaryň peýda bolmagy, deriniň düwnük keselini öz içine alýan dürli deri meseleleriniň netijesi bolup biler, şonuň üçin bu meselede takyk diagnoz goýup biler ýaly lukmana ýüz tutuň.

    Dyrnaklar üçin lak

    Dyrnaklar deriniň gabygyny aýryp başlasa, Taý Raýd keseli, mäz keseli ýa-da beýleki awtoimmun keselleri sebäpli ýüze çykýar.

    Çemçe şekilli dyrnaklar

    Dyrnaklar çemçe ýaly ýokaryk egilse, bedende demir ýetmezçiligi sebäpli bolup biler. Dyrnaklar saglygyňyza näme diýýär?

    Dyrnagyň saglygy, maglumatyň ýoklugy sebäpli äsgerilmeýän ýa-da ähmiýet berilmeýän adamyň umumy saglygy barada köp zat aýdýar, eger dyrnaklaryňyzda aşakdaky 5 alamat peýda bolsa, alada etmeli.

    Lukmançylyk hünärmenleriniň pikiriçe, dyrnaklaryň aňsat we inçe döwülmegi seýrek däl, ýöne bu umumy saglygyňyzyň möhüm alamaty.

    Dyrnaklaryňyzyň umumy saglygyňyza aýtmaga synanyşýan 5 alamaty.

    Tiroid beziniň işleýşi pes.

    Dyrnaklaryňyz aňsatlyk bilen döwülse ýa-da inçe bolsa, bu adamdaky tiroid beziniň kadaly işlemeýändigini görkezýär.Gerekli mukdar wagtynda goýberilmeýär.

    Dyrnaklar galyň, ýöne aňsatlyk bilen döwülýän ýa-da gödek bolsa, bedeniň zerur gormonlardan köp çykýandygyny ýa-da A, C witaminleriniň we biotiniň ýetmezçiligini aňladýar.

    Öýkeniň işiniň bozulmagy.

    Dyrnaklaryň ýokarsyna çykmagy we tegelek ýüz emele gelmegi ‘klubbing’ diýilýär, dykylmak öýkeniň işiniň erbetliginiň alamaty, öýkeniňiziň zerur mukdarda kislorod almaýandygyny we ganyňyzyň ýeterlik däldigini aňladýar. kislorod gutarýar.

    Psoriaz keseli bolup biler.

    Psoriaz keseli, adam öýjükleriniň ösüşi 10 esse ýokarlanýan deri keselidir. Bu kesel dyrnaklarda hem ýüze çykyp biler. Bu immunitetiň gowşamagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýda dyrnaklar galyň, gödek we ak bolýar. bu alamatda agyry hem bolýar.

    Bagryň işleýşiniň bozulmagy.

    Alkogolly içgilerde bagryň keseliniň döremek ähtimallygy has ýokarydyr, bu ilki bilen bagrynyň göwrüminiň nädogry ulalmagyny öz içine alýar.

    Saglyk hasabatyna görä, dünýädäki adamlaryň 68% -inde bagyr keseli bar. Spirtli içgileri ulanmasaňyz we bu alamatlar bar bolsa, derrew lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.

    Süýji keseli.

    Dyrnaklarda süýji keseliniň alamatlaryny görmek bolýar, lukmançylyk barlagyndan ozal dyrnaklaryňyz bilen diagnoz goýup bilersiňiz, dyrnaklaryňyz sary reňkde bolsa, bu gan şekeriniň alamaty, dyrnaklaryň derisi gyzyl bolsa, bu Süýji keseliniň başlanmagynyň alamaty. Dyrnaklarda kömelek ýokançlygynyň alamatlary Bejergi we seresaplyklar.

   Onkoseriaz diýlip hem atlandyrylýan bu kesel esasan garrylara täsir edýär.  Dyrnaklara hamyrmaýa, galyp we ş.m. ýaly täsir edip bilýän çişiň birnäçe görnüşi bar, ýöne ýokançlygyň iň köp ýaýran sebäbi bolan dermatofitdir.  Bu dyrnak ýokançlyklary dyrnaklaryň aşagyndaky ak we sary tegmiller görnüşinde ýüze çykýar we bejerilmese, dyrnagyň tutuşlygyna gysylyp, dyrnaklaryň gatylaşmagyna we gaçmagyna sebäp bolup biler.

   Alamatlaryna erbet dem almak, gaty we döwük dyrnaklar, dyrnaklaryň sary ýa-da goňur bolmagy degişlidir.  Aladaly faktorlar immunitetiň ýoklugyny, garramagy, aşa köp derlemegi, dyrnak ýokançlygyny we hapa ýerde aýakýalaňaç gezmegi öz içine alýar.  Mundan başga-da, süýji keselinde aýaklara gan akmazlyk bu adamlarda keseliň esasy sebäbi bolup durýar.  Bejergide, elýeterli dermanlardan başlap, reseptli dermanlara çenli ähli mümkinçilikler bar.

   Çäreler

   .  Elleriňizi we aýaklaryňyzy yzygiderli arassalamak

   .  Dyrnaklary gowy kesmeli we egri burçlardan gaça durmaly

   ۔  Dyrnak lakyny gowy arassalamaly

   .  Closedapyk aýakgap geýilende jorap geýmeli

   .  Dyrnaklar salonda ýa-da otagda bejerilse, ähli gurallaryň arassa bolandygyna göz ýetiriň. Has köp sorag we jogap almak üçin “Noor Health Life” -a e-poçta iberiň.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s