Uretrada çişmegiň 8 alamaty.

Noor Health Life

     Uretranyň çişmegi, köp adam hakda gürleşmekden çekinýän gaty agyryly keseldir.

     Thisöne bu çişmäniň ýa-da UTI-iň alamatlarynyň gaty açykdygyny we köplenç keseliň döremezinden ozal tanalýandygyny bilýärdiňizmi?

     “Noor Health Life” bu çişmäniň alamatlarynyň açykdygyny, ýöne köpleriň üns bermeýändigini aýdýar.

     Şeýle-de bolsa, peşew ýollarynyň keselini anyklamak isleseňiz, bu alamatlary ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.

     Uretranyň çişmeginden gaça durmak aňsat

     Hemişe peşew etmäge çagyryň

     Bu UTI-iň umumy alamaty, siz hemişe peşew etmek ýaly duýýarsyňyz, hatda ýuwulýan otagdan geçen bolsaňyzam, bu meselede adatdan daşary ýagdaý duýup bilersiňiz, ýagny derrew gitmek zerur.

     Siýdik gaty az

     Washuwýan otaga baranyňyzda seýrek peşew edýärsiňiz, has köp zat etmeli ýaly duýýarsyňyz, ýöne tagallalaryňyza garamazdan edip bilmeýärsiňiz ýa-da kanagatlanmaýarsyňyz.

     Gaharlanmak

     Bu kesel wagtynda ýuwulýan otaga gitmek sizi gaharlandyryp biler, bu işiň gaty agyrdygyny duýup bilersiňiz, üstesine-de agyry bolup biler, iki ýagdaýda-da bu keseliň alamaty.

     Gan akma

     UTI-ler köplenç peşewde gan döredýär, ýöne bulam-bujarlyk sebäpli hemme kişide hökman däl.

     Ys

     Siýdik ysy, öt haltasynyň islendik görnüşiniň netijesinde gaty erbetdir. Aboveokardaky alamatlaryň birini erbet dem alsaňyz, UTI bolup biler. Onuň görkezmelerine laýyklykda ýüz tutuň we synagdan geçiriň.
     Siýdik ýollarynyň çişmeginiň umumy sebäpleri

     Siýdigiň reňki

     Siýdigiň reňki, peşew ýollarynyň ýokaşmagy ýaly köp zady aýdyp biler.  Bu reňk sary ýa-da aç-açan başga zat bolsa, aladanyň alamaty.  Gyzyl ýa-da goňur ýokançlygyň alamaty, ýöne ilki bilen gülgüne, mämişi ýa-da gyzyl reňkli iýmit iýmändigiňizi barlaň.

     Örän ýadawlyk

     Siýdik ýollarynyň çişmegi aslynda öt haltanyň ýokançlygyndan döreýär. Her niçigem bolsa, ýokançlygyň netijesinde beden bir zadyň nädogrydygyna göz ýetirende çişip başlaýar. Gorag çäreleri bilen şol ak gan öýjükleri, ýadawlyk duýgusyny döredýär.

     Gyzzyrma

     Gyzzyrma, beýleki alamatlar bilen birlikde köplenç peşew ýolundaky çişmäniň agyrlygynyň we böwreklere ýokançlygyň ýaýramagyny görkezýär.  101 Fahrenheit-den gowrak gyzzyrma bar bolsa ýa-da gijelerine uklap ýatyrkaňyz bedeniňiz derde gark bolsa, derrew lukmançylyk kömegine ýüz tutuň. Siýdik ýollarynyň çişmeginiň umumy sebäpleri

     Uretranyň çişmegi gaty agyryly kesel we köp adamlar bu hakda gürlemekden çekinýärler.

     Şeýle hem bu ýokançlygyň ýa-da çişmegiň netijesinde böwrek ýokaşma howpy bar we onuň alamatlary köplenç peşewde güýçli ýanmak we agyry görnüşinde ýüze çykýar, şol bir wagtyň özünde peşew çykarmak, reňklemek. Şeýle hem gyzzyrma bolup biler. çynlakaý ýagdaýlarda.

     Gan akma we ysly peşew hem alamatlardyr.

     Bejerilmedik ýa-da anyklanmadyk ýagdaýynda kesel öt haltadan böwreklere ýaýrap, böwrekleriň çişmegine sebäp bolup biler, bu bolsa ölüme sebäp bolup biler.

     Theeri gelende aýtsak, gözegçilik etmek kyn bolan käbir sebäpler bar, meselem, garrylyk, aýallaryň erkeklere garanyňda has köp töwekgelçiligi, göwrelilik, böwrek daşlary, süýji keseli we Alsgeýmer keseli we ş.m.

     Alsoöne kesel töwekgelçiligini ýokarlandyrýan käbir durmuş endikleri hem bar.

     Arassaçylyga üns bermäň

     Aslynda, arassaçylygyň pes bolmagy bu bakteriýalaryň sanynyň köpelmegine sebäp bolup biler, bu bolsa öz gezeginde peşew ýollarynyň çişmegini ýokarlandyrýar.

     Az suw içiň

     “Noor Health Life” tarapyndan geçirilen gözlegde, has köp suw içmek endikiniň, esasanam aýallar üçin peşew ýollarynyň çişmek howpuny azaldýandygy anyklandy.  Gözleglere görä, bu agyryly keseliň öňüni almagyň iň aňsat we ygtybarly usuly ýokançlygyň öňüni almakdyr we adatdakysyndan bir litr köp suw içmek bu keseliň öňüni almaga kömek edýär.  Gözleglere görä, aýallaryň bu kesele duçar bolmagy erkeklere garanyňda has ýokary, ýöne erkekler hem bu çäräni görmelidirler.  Has köp suw içmek, öt haltada ýygnanýan bakteriýalardan dynmagy aňsatlaşdyrýandygyny we kesele sebäp bolýan ýygnanmaýandygyny aýtdy.

     Gaty eşikleri ulanyň

     Gaty eşikleri ýygy-ýygydan ulanmak, peşew ýollarynyň çişmegi ýa-da ýokaşmagy ýaly agyryly kesellere sebäp bolup biler. Geýimleriň ulanylmagy peşew çykaryşynyň döremek howpuny ýokarlandyrýar.

     Siýdik saklamak

     Käbir iş sebäpli arzan bolsun ýa-da sebäbine görä, her birimiz peşew etmegi bes edýän adam we bu erbet zat däl, ýöne gaty köp işe başlamasak ýa-da endige girmesek.  Şeýle endik dörese, gaty çynlakaý problemalara sebäp bolup biler.  Şeýle etmek zyýanly bakteriýalaryň köpelmegini ýokarlandyrýar, bu bolsa öz gezeginde peşew ýollarynyň çişmek howpuny ýokarlandyrýar.

    Siýdik döwründe peşewiň we peşew çykaryş ulgamynyň içindäki basyşy ölçemegiň ýörite hamyrmaýa (VCUG) usuly bar, bu çagaňyzyň peşew edeninde rentgen şöhlelerini ulanýandygyny görkezer.

    Siýdik ulgamy (aýal)

    VCUG peşew etmegi aňladýan “giňelýän sisto-retrogramma” diýmekdir.  “Kisto” öt haltasy üçin.  “Uretro” peşew çykaryjy, peşewden peşew çykarýan turba.  “Gram” suraty aňladýar.  Şonuň üçin VCUG peşew çykaryşdan peşew çykaryşynyň suratydyr.

    Synag, rentgen arkaly peşewi has gowy görkezmek üçin kontrast serişdesi diýilýän ýörite çyglylygy ulanýar.

    Çagaňyzy synaga taýýarlaň

    Bu maglumatlary üns bilen okaň we çaganyňyza düşündiriň.  Nämä garaşmalydygyny bilýän çagalar, aladalanmak ähtimallygy azdyr.  Synag barada çagaňyza düşünýän sözleri bilen birlikde maşgalaňyzyň bedeniň işleýşine düşünmek üçin ulanýan sözleri bilen aýdyň.

    Synagyň bir bölegi hökmünde çagaňyzyň peşew çykaryşyna kateter atly kiçijik turba salynar.  Kateter salmak agyryly bolar.  Youröne çagaňyz rahat bolsa, geýmek has amatly bolar.  Çagaňyza uly dem alyp, köşeşmegi öwredip bilersiňiz.  Çagaňyzdan doglan gün şemlerini göçürmegi, şarlary çişirmegi ýa-da köpürjikleri goýbermegini haýyş ediň.  Bu dem alyş maşkyny hassahana gelmezden ozal öýde ýerine ýetiriň.

    Olesetginjekler käwagt synag wagtynda tutmak üçin amatly bir zat getirýärler.  Çagaňyz öýden pagta oýunjak ýa-da ýorgan getirip biler.

    Synag wagtynda ene-atalardan biri çaga bilen bile bolup biler.  Göwreli bolsaňyz, kateter goýulýança otagda galyp bilersiňiz.  Babyöne çaganyň rentgen wagtynda otagdan çykmaly.

    Çaganyňyza lukman ýa-da tehnolog, arassalamak we turbalary goýmak üçin şahsy böleklerine degip biljekdigini aýtmalysyňyz.  Çagaňyza degmäge rugsat berendigiňizi aýdyň, sebäbi synag kömek eder.

    Synaglar iki tehnolog tarapyndan geçiriler

    Tehnologlar kateter implantalarynda we rentgen şöhlelerinde ýöriteleşýärler.  Käwagt synag wagtynda radiolog otagda bolmaly.  Radiolog rentgen şöhlelerini okaýar.

    Siýdik ulgamy (erkek)

    Atyryldy

    Rentgen tehnologiýasy, şol döwürde nämeleriň boljakdygyny aýdyp, çagaňyzy synaga taýýarlar.  Radiolog çagaňyzyň jyns agzalarynyň ýa-da peşew çykarylýan ýerlerini arassalaýar.  Tehnolog soňra çeýe turbany açyk meýdana salar.  Kateter peşew çykaryş ulgamyndan öt haltasyna geçýän uzyn, inçe, ýumşak we ýylmanak turba.  Tehnologlar muny her gezek bolşy ýaly düşündirerler.

    Çagaňyzyň ýüregi bar bolsa

    Çagaňyz synagdan geçmezden ozal antibiotikleri kabul etmeli bolup biler.  Mysal üçin, ýürek keseli bolan çagalar diş lukmanyna gitmezden ozal antibiotikleri kabul etmeli.  Antibiotik ýokançlygy öldürýän derman.  Çagaňyza bu derman gerek bolsa, çagaňyza VCUG bellän lukmana habar bermegiňizi haýyş edýäris.  Lukman çagaňyza VCUG bermezden ozal bu dermany alar.

    WCUG-lar adatça hassahanada ýerine ýetirilýär

    Siýdik wagtynda peşewiň we peşew çykaryş ulgamynyň içindäki basyş diagnostika şekillendiriş bölümi tarapyndan kesgitlenýär.  Oňa köplenç rentgen bölümi diýilýär.  Bu bölümiň ýerleşýän ýerini bilmeseňiz, esasy kabul ediş ýerinden biliň.

    Bu gözleg 20-30 minut dowam edýär.  Synagdan soň, eskizler taýýar bolýança bu sebitde 15 minut töweregi durmaly bolarsyňyz.

    Synag wagtynda

    Diagnostiki şekillendiriş bölümine gireniňizde, çagaňyz hassahananyň eşigini geýip, bir üýtgeýän otaga ýerleşdiriler.  Soňra çagaňyzy rentgen otagyna äkiderler.  Çaga bilen diňe bir ene-atanyň özi gidip biler.

    Rentgen otagynda

    Siz we çagaňyz rentgen otagynda bolanyňyzdan soň, tehnolog çagaňyzyň içki eşiklerini çykarmagyňyzy haýyş eder.  Şonda çagaňyz rentgen stolunda ýatar.  Çagaňyzyň howpsuzdygyna göz ýetirmek üçin çagaňyzyň garnyna ýa-da aýaklaryna gorag bandajy ulanylyp bilner.

    Stoluň kamerasy surata düşer.  Tehnolog synag wagtynda nämeleriň bolup geçýändigini görmek üçin telewizoryň ekranyndan peýdalanar.

    Tehnolog rentgen şöhlelerini ýerine ýetirende, iň gowy netijeleri gazanmak üçin çagaňyz mümkin boldugyça bolmaly.  Çagany islendik tarapa sowup bilmek üçin çagaňyzyň ellerini döşüňize birneme tutup bilersiňiz.  Mysal üçin, goşgy ýa-da aýdym aýdyp bilersiňiz.

    Kateteriň ýerleşdirilmegi

    Rentgen tehnologiýasy synagy çaganyň gizlin ýerlerini arassalamak we turba salmak bilen başlar.  Kateter peşewi özbaşdak boşadar.

    Soňra kateter kontrast serişdesi bolan çüýşe dakylýar.  Bu gapma-garşylyk orta turbanyň üsti bilen öt haltasyna akýar.  Bu, tehnologiýa öt haltanyň we peşew çykaryşynyň içinde has gowy synlamaga mümkinçilik berer.  Çagaňyz öt haltadan geçip barýarka, kontrasty duýup biler.  Sowuk ýaly duýulmagy mümkin, ýöne zyýany ýok.

    Kontrast serişdesi öt haltanyň içinde akýan mahaly rentgen tehnologiýasy rentgen şöhlelerini alar.  Çagaňyzyň öt haltasy dolanda, çagaňyzdan düşekde ýa-da aşgazanda peşew etmegi soralar.  Kateter çagaňyz peşew eden badyna aňsatlyk bilen çykar.  Tehnolog, çagaňyz peşew çykarýan mahaly rentgen şöhlelerini alar.  Synagyň iň möhüm suratlary.

    Synagdan soň

    Çaganyň eşiklerini geýip biljekdigi üçin rentgen tehnologlary çalşylýan otaga nädip barmalydygyny size aýdyp bererler.  Soň bolsa garaşylýan otagda otyrsyň.  Rentgen eskizlerini barlanyňyzdan soň, tehnolog haçan gidip boljakdygyny size habar berer.

    Synagdan soň lukmany görmek üçin klinikada duşuşygyňyz bar bolsa, tehnologiýa aýdyň.  Netijeleriňiziň klinika iberilendigine göz ýetirerler.  Synagdan soň lukmany görmeseňiz, netijeler bir hepdäniň içinde çaganyň lukmanyna iberiler.

    Çagaňyza öýde köp suwuklyk beriň

    Synagdan birneme wagt geçensoň, çagaňyz peşew çykanda ýanmak ýaly birneme oňaýsyzlyk duýup biler.  Çagaňyza ertesi ýa-da iki günüň dowamynda suw ýa-da alma suwy ýaly köp mukdarda suwuklyk beriň.  Alkogol içmek, çagaňyzda haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa kömek eder.

    QuoteTest-iň täsiri barada soraglaryňyz bar bolsa, Tehnolog bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.  Çagaňyz 24 sagatdan gowrak dynç almasa, maşgala lukmanyna jaň ediň.

    Esasy nokatlar

    (VCUG) çagaňyzyň peşew edeninde näme bolýandygyny anyklamak üçin rentgen şöhlelerini ulanýan synag.

    Synag wagtynda çaganyň peşew çykaryşyna peşew çykarylar.

    Synag agyryly bolup biler.  Çagany dynç alyş maşklary ýaly synagdan ozal öýde mümkin boldugyça dynç alyp bilersiňiz.  Has köp sorag we jogap üçin e-poçta we WhatsApp arkaly “Noor Health Life” bilen habarlaşyp bilersiňiz.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s