Bedeniň dürli ýerlerindäki dökülmeler dürli keselleri görkezýär.

Noor Health Life


                                                              Bedenimizde düwürtik almak prosesi tebigy, ýöne belli bir bölegine has köp girip başlasa, keseli görkezýärler.

     Boýn

     Bu bölekde düwürtikler peýda bolsa, bu böwrek mäzleriniň zeperlenmeginiň alamatydyr.

     Egnim

     Artykmaç iş basyşy we stres bedeniň bu böleginde dökülmelere sebäp bolup biler, bu immunitetiň gowşamagynyň alamaty, alada etmäň we köşeşmäň.

    “Noor Health Zindagi” sizden we “Noor Health Zindagi” atly beýik lukmanlardan iň gowusyny almaga synanyşýar.  Hirurg  Maslahatçy.  Mugallymlar.  Işleýän “Saglyk durmuşy” garyplara kömek edýär we bu işe gatnaşmagyňyzy we “Noor Health Life” -y goldamagyňyzy haýyş edýäris.  Koprak oka.

     Gursak

     Döşde dökülme dörese, iýmit siňdiriş ulgamyňyzyň kadaly işlemeýändigini we iýmitlenişiňizi üýtgetmeli boljakdygyny aňladýar.

     Arm

     Düwürtigiň sebäbi witaminleriň ýetmezçiligi bolup durýar, bu witamin goşundylaryny kabul edip başlamalydygyňyzy däl-de, ýetmezçilikleri berhiz arkaly doldurmalydygyňyzy aňlatmaýar.

     Aşgazan

     Munuň sebäbi bedende şekeriň derejesiniň ýokarlanmagydyr. Şonuň üçin şeker we çörek gaty köp ulanmaň, gök önümlerden we miwelerden razy boluň.

     Aýaklaryň ýokarsynda we göwresiniň aşagynda

     Deriňize laýyk gelmeýän sabyn ulanýan bolsaňyz, bu ýerde dökülmeler döreýär, sabyny barlaň. Munuň başga bir sebäbi deriniň ýokaşmagy bolup biler.

     Beliň ýokarky we orta bölegi

     Enougheterlik uky almasaňyz, bu ýerde düwürtikler peýda bolýar, edil şonuň ýaly kaloriýa baý iýmitleri iýýärsiňiz.

     چوکلے

     Düwürtigiň sebäbi iýmit siňdiriş meselesidir, şeýle hem gowy iýmitlenmeýändigiňizi görkezýär.  Düwürtikleriň sebäpleri we bejergisi.

    Köplenç ýüzümizde düwürtik alýandygymyzy bilemzok. Dişleriň emele gelmeginiň belli bir sebäbi ýok, ýöne munuň köp sebäbi bolup biler. Käbir sebäpleri we bejergisi aşakdaky ýaly. Geliň, olar hakda gürleşeliň. käbir jikme-jiklikler.

    Deňagramly iýmitiň bolmazlygy we arassa uglewodlaryň köp kabul edilmegi islendik ýaşda düwürtik döredip biler. Deňagramly iýmit we glisemiki görkezijisi pes bolan diýeta zerurdyr. Gözlegçiler gandaky insuliniň köp bolmagy artykmaç ýagyň döremegine sebäp bolup biljekdigini aýdýarlar. we çişiriji follikullar.Sizem iýmitiňizi sagdyn we deňagramly edip bilersiňiz.

    Mawy ýagtylyk bejergisi diýilýän häzirki zaman tehnologiýasy häzirki wagtda ýüzdäki düwürtikleri aýyrmak üçin ulanylýar. Bu güýçli gök şöhleler follikulalaryň üsti bilen derä aralaşýar we bakteriýalary öldürýär. Deriniň gyzarmagyna sebäp bolup biler, ýöne wagtlaýyn, şonuň üçin býudjetiňiz rugsat berse , bu bejergi düwürtiklerden dynmak we derini arassalamak üçin iň gowusydyr.

    Benzoýl peroksid bilen deňeşdirilende örän meşhur we ýumşak çaý agajynyň ýagy, ähli ýaşdaky düwürtikleri bejermek üçin peýdalydyr. Çaý agajynyň ýagy ýapyk gözenekleri we derini arassalaýan tebigy antiseptik häsiýetlere eýedir. deriniň çişmegini tebigy derejede peseldýär Bu ýag köp losýonlarda, ýüz ýuwulmalarynda we sabynlarda hem ulanylýar.

    Dermatologlaryň we saglyk hünärmenleriniň pikiriçe, iýmitiňizdäki duzuň mukdaryny azaldyň. “Noor Health Life” düwürtikleriň esasy sebäpleriniň biri natriýiň köpdügini aýdýar. Daşarda naharlananyňyzda aýratyn üns beriň. Az iýseňiz has gowy bolardy Her gün 1500 mg natriý.

    Stress gormonlaryň işleýşine ýaramaz täsir edýär. Stress derä göni täsir etmeýär, ýöne aladalananyňyzda deriňizde düwürtikler peýda bolýar. Bedende ýag bölüp çykarýan bezlere hem täsir edýär. Meditasiýa, maşk ýa-da başga bir zat. akyl ýagdaýyňyzy köşeşdirip biljek stresleri azaltmak üçin usul ulanylyp bilner.

    Iň oňat netijeler üçin iýmitlenişiňizde we ýaşaýyş durmuşyňyzda degişli üýtgeşmeler bilen oňat dermatolog lukmanyna ýüz tutmak möhümdir. Deride ýüze çykýan keseller.

    Käbir keselleriň ilkinji alamatlary deride ýüze çykýar.

    Deri adam bedeniniň iň uly organydyr, ýöne keselleri hem çaklaýandygyny bilýärdiňizmi?

    Hawa, käbir keselleriň ilkinji alamatlary deride ýüze çykýar.

    Theöne deriniň dürli keseller üçin görkezýän alamatlaryndan habaryňyz barmy?

    برص

    Bursitiň balyk iýilenden soň süýt içmekde reaksiýa bolandygyna köplenç ynanýarlar, ýöne lukmançylyk ylmy muny inkär edýär. Aslynda deriniň tebigy täsirine sezewar bolanda pigment öýjükleri belli bir pigmentli maddalary öndürmegi bes edýär. Görünýän ak tegmilleriň peýda bolmagy Deride aslynda bedeniň immunitet ulgamy, melanin, derini reňkleýän pigment, deri öýjüklerine hüjüm bolup, tiroid keseli ýaly awtoimmun keselleriniň alamaty bolup biler.

    Deriniň çişmegi

    Deriniň gury, gyjyndyryjy we gyzyl tegmilleri adatça boýnuň ýa-da tirsegiň golaýynda ýüze çykýar.Bu çagalara we ululara täsir edip bilýän deri keseli, ýöne akyl saglygy meseleleriniň alamaty bolup biler.  ABŞ-nyň gözlegine görä, depressiýa ýa-da stresli adamlara bu keseliň ir ýüze çykmagy ähtimal, ýöne dermatitiň bejergisi akyl saglygyny hem gowulaşdyrýar.

    Açyk ýaralar

    Uzak wagtlap ýokary gan şekeri gan aýlanyşyna täsir edip, nerwlere zeper ýetirip, bedeniň ýaralary bejermek ukybyna täsir edip biler, esasanam aýaklarda, süýji keseline sebäp bolup biler. Fistula hem diýilýär.

    Psoriaz keseli

    Bu deri keselinde deriniň gabyklary peýda bolýar we gyjyndyrýar we gyjyndyrýar, ýöne käbir çynlakaý lukmançylyk meselelerini hem görkezýär.  Lukmançylyk hünärmenleriniň pikiriçe, bu ýagdaýy bolan adamlarda ýürek keseliniň töwekgelçiligi 58%, insult howpy 43% ýokarydyr.  Hünärmenler, sedefiň we arteriýalardaky gan damarlarynyň çişmeginden döreýändigini we bu zadyň ikisini birleşdirýändigini aýdýarlar.

    Gülgüne däne ýa-da forma

    Kesel deriniň gyzyl öwüsmegine we gülgüne dökülmeleriň döremegine sebäp bolýar, köpler ony zyýanly hasaplamaýandyklary üçin bejermeýärler, ýöne täze gözleg bu ýagdaýyň aýallarda demansiýa howpuny 28% ýokarlandyrandygyny ýüze çykardy. ýaşy 50 ýa-da 60 ýaşdan ýokary.

    Gury we döwük deri bilen aýaklar

    Bu, esasanam aýaklaryň çyglylygyna ideg etmegiň peýdasyz bolanda, tiroid beziniň (esasanam şemalyň golaýyndaky bezler) näsazlyklaryň alamaty bolup biler.  Tiroid bezinde näsazlyk ýüze çykanda, metabolik tizligi, gan basyşy, myşsalaryň ösmegi we nerw ulgamy üçin işleýän tiroid gormonlaryny öndürip bilmeýär.  Lukmançylyk gözlegine görä, “Thai Ride” problemalarynyň netijesinde deri aşa gurak bolýar, esasanam aýaklaryň derisi ýarylyp başlaýar we ýagdaý gowulaşmasa diňe lukmana ýüz tutmak peýdalydyr.

    Ellerde derlemek

    Ellerde aşa köp derlemek tiroid keseline, şeýle hem ter bezleriniň has işjeňleşmegine sebäp bolup biler.  Adamlaryň köpüsi goltuk, palma ýa-da aýak ýaly bedeniň bir ýa-da iki böleginde bu meseläni başdan geçirýärler.  Lukmanlar ony barlap, bejergini belläp bilerler.

    Gara bölekler ýa-da mollar

    Umuman alanyňda, gaty görnükli gara mollar ýa-da çişikler deri düwnük keseliniň alamaty bolup biler, şol bir wagtyň özünde döş mäziniň, öt haltasynyň we böwrek keseliniň döremek howpuny ýokarlandyrýar.  Hünärmenleriň pikiriçe, günüň içinde az ýöremek, işjeň, sagdyn iýmitlenmek we alkogoldan uzak durmak şeýle ölüm howply rak keselinden gaça durmak üçin zerurdyr. Has köp sorag we jogap üçin e-poçta we telefon arkaly “Noor Health Life” bilen habarlaşyň.  noormedlife@gmail.com

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s